Site pictogram Haagse Stadspartij

Luchtvervuiling Javastraat en Hoefkade ontoelaatbaar hoog

Javastraat

Uit metingen van bewoners blijkt dat de luchtkwaliteit in een aantal straten in Den Haag boven de toelaatbare norm uitkomt. De Haagse Stadspartij wil dat het college maatregelen neemt. Raadslid Gerwin van Vulpen: “Het blijkt erger dan de wethouder dacht. Dit gaat ten koste van de gezondheid van de bewoners van Den Haag en dat mogen we niet accepteren. De gemeente is verplicht om de vervuiling terug te dringen”.

Update: de vragen zijn beantwoord!

 

`Javastraat en Hoefkade te ongezond’
(AD/Haagsche Courant, 10 apr 2013)

De Haagse Stadspartij (HSP) is bezorgd over de gezondheid van de bewoners
van de Javastraat en Hoefkade in Den Haag. Uit metingen van bewoners zou blijken dat de luchtkwaliteit daar beroerder is dan de EU-norm voor luchtkwaliteit voorschrijft.
Raadslid Gerwin van Vulpen heeft schriftelijke vragen gesteld.

Uit een rapportage over de luchtkwaliteit in 2012 komen de Raamweg en de Neherkade al naar voren als hardnekkige knelpunten. Andere doorgaande wegen in de stad zouden volgens het college van b en w aan de EU-norm voldoen. Omdat her en der in de stad wordt getwijfeld aan de gehanteerde rekenmethode zijn bewoners van diverse Haagse straten zelf gaan meten. De resultaten staan op de site van Milieudefenise. Daaruit blijkt dat de Javastraat erg slecht scoort, maar ook de Hoefkade is een probleem.

Met name de uitstoot van fijnstof is groter dan was berekend, stelt Van Vulpen.
Fijnstof is slecht voor de gezondheid en de gemeente is daarom – aldus de HSP –
verplicht om maatregelen te treffen om de vervuiling terug te dringen.

Norm fijnstof overschreden
(De Telegraaf, 9 apr 2013)

DEN HAAG, dinsdag

De maximale toegestane uitstoot van ongezonde lucht door auto’s wordt op meerdere
locaties in Den Haag ruim overschreden. Vooral in de drukke Javastraat en op de
Hoefkade is het raak.
Dat blijkt uit de eerste resultaten van metingen door bewoners en het Haags
Milieucentrum. De uitvalswegen zijn ontstaan door het Verkeerscirculatieplan.
Wethouder Smit heeft onlangs in een evaluatie laten weten geen grote veranderingen
meer te willen aanbrengen.
De Haagse Stadspartij eist tekst en uitleg nu is aangetoond dat sommige plekken niet
voldoen aan de Europese norm. Overigens liet de gemeente gisteren weten dat de
luchtkwaliteit in Den Haag over het algemeen in de laatste jaren is verbeterd.

Luchtvervuiling-alarm
(De Posthoorn, 10 apr 2013)

DEN HAAG – Mooi dat Verkeerscirculatieplan, maar uit metingen van
bewoners blijkt dat de luchtkwaliteit in een aantal straten in het
centrum nog altijd boven de norm uitkomt. De Stadspartij wil dat het
college maatregelen neemt in de Javastraat en aan de Hoefkade. Raadslid
Gerwin van Vulpen: “Uit metingen blijkt de uitstoot van fijnstof groter
dan eerder is berekend.” Uiterlijk in 2015 moet de luchtkwaliteit overal
voldoen aan de EU-norm. In een rapportage over de Luchtkwaliteit uit
2012 stelde het college dat de Raamweg en de Neherkade lastig worden. Nu
lijkt het erop dat meer straten in de gevarenzone zitten.

‘Luchtkwaliteit in Den Haag verbeterd’
(De Posthoorn, 10 apr 2013)

DEN HAAG – Volgens het gemeentebestuur is de luchtkwaliteit in Den Haag
verbeterd. De verontreiniging uit uitlaatgassen waaronder fijnstof zijn
gedaald. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van het Actieplan
Luchtkwaliteit uit 2008. De verbeteringen zijn voor een belangrijk deel
toe te schrijven aan het instellen van de milieuzone, stadsbussen op
aardgas en de sloopregeling voor oude auto’s. Als het huidige beleid
wordt voortgezet kan de strengere norm gehaald worden die vanaf 2015
geldt voor stikstofdioxide. De strengere norm voor fijnstof werd al in
2011 gehaald. In 2013 start aan de Lekstraat bij de uitgang van de
Koningstunnel een proef met een speciale verf die in combinatie met
ultraviolet licht de luchtvervuiling kan afbreken. Dit jaar krijgt ook
de succesvolle sloopregeling voor oude auto’s een vervolg. Maar Den Haag
is er nog niet. Wethouder Rabin Baldewsingh: “Punt van zorg is dat de
uitstoot op Europees en ook nationaal niveau nog altijd te hoog is en
zelfs stijgt. Dit kan het effect van lokale maatregelen teniet doen.” De
Haagse Stadspartij is kritisch. Uit metingen van bewoners blijkt
namelijk dat de luchtkwaliteit in een aantal straten, waaronder de
Javastraat en Hoefkade, boven de toelaatbare norm uitkomt. De partij wil
dat het college maatregelen neemt.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.W. van Vulpen
Den Haag, 21 mei 2013
Inzake: luchtkwaliteit Javastraat

Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 9 april 2013 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Uiterlijk in 2015 moet de luchtkwaliteit overal in Den Haag voldoen aan de EU-norm voor luchtkwaliteit. Luchtverontreiniging is zeer schadelijk voor de gezondheid. In een rapportage over de Luchtkwaliteit uit 2012 stelde het college dat, op twee hardnekkige knelpunten (Raamweg en Neherkade) na, de lucht langs de doorgaande wegen aan de EU-norm zal voldoen. Deze stelling is echter niet gebaseerd op metingen, maar op een rekenmethode. De verkeersmodellen waar deze rekenmethode zich op baseert lijken soms niet de werkelijke verkeersdruk weer te geven. Daarom zijn bewoners langs een aantal drukke doorgaande wegen in Den Haag, in samenwerking met Milieudefensie, zelf gaan meten. Afgelopen week zijn de eerste resultaten op de website van Milieudefensie verschenen. Van de meetpunten in de Randstad staat de Haagse Javastraat, met een overschrijding ver boven de toegestane norm, op een tweede plaats (zie bijlage).
Over de meetresultaten heb ik op basis van art 38 van Algemeen Reglement de volgende schriftelijke vragen:

1. Met gemeten waarden van 46 en 49 μg/m³ in de Javastraat wordt de norm van 40 μg/m³ serieus overschreden. Ook op de Hoefkade met 43 μg/m³ wordt de toegestane norm ruim overschreden. Kan het college aangeven welke concrete maatregelen zij gaat nemen om de overschrijding op deze plaatsen terug te dringen onder in 2015 de voorgeschreven EU-norm?

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 geeft aan hoe overschrijdingen bepaald moeten worden. Dat mag met de daarvoor algemeen gebruikte Monitoringstool. Van dit landelijke rekenmodel heeft het RIVM geconstateerd dat het zo berekende beeld goed overeenkomt met metingen. Volgens deze Monitoringstool zijn er in 2015 geen normoverschrijdingen in de genoemde straten.
De door Milieudefensie en ook door het gemeentelijke NO2-meetnet gebruikte eenvoudige meetmethode is niet toegelaten door de Regeling. De meetresultaten ervan zijn slechts indicatief, mits voldoende lang gemeten is (minstens een jaar) en de meetcijfers deskundig zijn gevalideerd en gecorrigeerd aan de hand van wel toegelaten metingen zoals die van de RIVM-meetstations. De aangehaalde metingen in de Javastraat en de Hoefkade betreffen slechts een periode van vier weken. Ze zijn bovendien uitgevoerd in januari/februari, wintermaanden waarin de achtergrondconcentraties en dus ook de meetwaarden veelal 6 tot 12 μg/m³ hoger liggen dan het jaargemiddelde. Zo heeft de gemeente in een eerdere vergelijkbare winterperiode in de Javastraat 52 μg/m³ gemeten, maar kwam uiteindelijk het gemiddelde over het hele jaar toch op 38 μg/m³ uit.
Er is in genoemde straten geen sprake van overschrijding van de toekomstige norm. Wij achten specifieke maatregelen voor de genoemde straten daarom niet nodig.
De meetresultaten van de gemeente zijn terug te vinden op www.denhaag.nl, meten van luchtkwaliteit. Nadere informatie over het meten van luchtkwaliteit is ook terug te vinden in de Voortgangsrapportage 2012 Actieplan luchtkwaliteit (RIS 257886, bijlage 2).

2. De wethouder heeft bij de vervolgacties van het VCP aangegeven verkeerstechnisch geen mogelijkheden te zien voor de Mauritskade. Kan het college daarbij ook aangeven wat de gevolgen van maatregelen op de Javastraat zullen zijn voor parallelstraten als Mauritskade en Laan Copes van Cattenburgh?

Twee relatief kleinschalige vervolgacties van het verkeerscirculatieplan centrumgebied (RIS 257686) zijn gericht op het enigszins beperken van het verkeersaanbod op de Mauritskade
(verkeersbelemmerende maatregelen op de Noordwal en verbod op linksaf slaan vanaf Plein1813/Alexanderstraat richting Mauritskade). Juist om de Javastraat en andere straten in de buurt niet zwaarder te belasten is afgezien van ingrijpender beperken van het verkeersaanbod op de Mauritskade.
Daarnaast wordt momenteel het draagvlak in de buurt verkend voor betere fietsvoorzieningen in de Javastraat. Het gaat daarbij om aanpassingen met in principe een beperkte invloed op de hoeveelheid verkeer in de Javastraat. Het is de bedoeling dat door deze fietsvoorzieningen minder dan 5 tot 10% van het huidige verkeersaanbod op de smalle delen Laan van Meerdervoort en Javastraat uitwijkt naar alternatieve wegen, zoals de Laan Copes van Cattenburch en de Mauritskade. Het college zal de raadscommissie daarover nog deze maand schriftelijk informeren.

3. Kan het college aangeven waarom de door het college gehanteerde rekenmethode deze overschrijdingen niet aangeeft? En op welke verkeersmodellen zij bij deze berekeningen baseert?

De aangehaalde meetgegevens duiden niet op overschrijding (zie antwoord op vraag 1) van de toekomstige norm. De Monitoringstool berekent evenmin een overschrijding. De ingevoerde verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel van Den Haag (Model Haaglanden 3) en worden verantwoord op denhaag.nl op de pagina over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

4. Worden voor de rekenmodellen bijvoorbeeld herkomst- en bestemmingsgegevens gebruikt van de NDW? En kunnen wij inzage krijgen in deze gegevens?

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) verzamelt en verspreidt informatie van wegbeheerders zoals de gemeente over doorstroming op het wegennet. Het NDW doet geen uitspraak over herkomst- en bestemmingsgegevens. Het verkeersmodel van Den Haag werkt daarentegen wel op basis van herkomst en bestemmingsgegevens. Deze worden onder andere afgeleid uit enquêtemateriaal zoals het Onderzoek VerplaatsingsGedrag, het MobiliteitsOnderzoek Nederland en Onderzoek Verplaatsingen in Nederland. Zie ook de in het antwoord op vraag 3 genoemde verantwoording op denhaag.nl.

5. Kan het college, op basis van de meetresultaten van Milieudefensie, aangeven op welke andere straten in de stad de norm overschreden zal worden?

Nee, de meetresultaten van Milieudefensie vormen geen basis voor toetsing aan normen (zie antwoord op vraag 1) welke pas over 2015 gaan gelden. Basis voor de toetsing aan luchtkwaliteitsnormen is de Monitoringstool.

6. Is het college op basis van deze alarmerende resultaten bereid om het aantal meetpunten verder uit te breiden en de resultaten hiervan te publiceren op haar website? Kan bijvoorbeeld de GGD verzocht worden om metingen te gaan doen?

Nee, mede op verzoek van de raad heeft de gemeente extern advies gevraagd over nut en noodzaak van extra gemeentelijke metingen. Dit advies van DCMR Milieudienst Rijnmond is als bijlage bij eerdergenoemde Voortgangsrapportage opgenomen. De essentie van het advies is dat extra gemeentelijke metingen van NO2 of andere vormen van luchtmetingen geen zin hebben, maar dat met het oog op de voor trendwatching waardevolle reeds opgebouwde meetgeschiedenis het goed zou zijn om het bestaande relatief goedkope gemeentelijke NO2-meetnet te handhaven.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-04-08 12:52:13 schreef Bianca Netten:

Hallo,

Mooi dat er weer eens goed gekeken wordt naar de luchtkwaliteit in sommige delen van Den Haag. Doordat een aantal jaar geleden de verkeersstromen zijn omgeleid, lijken een aantal straten hiervan de dupe te zijn. Dit maakt Den Haag niet alleen een hinderlijke stad om je te verplaatsen, maar ook om te wonen. Zo ook de Stationsweg. Zelf ben ik woonachtig op de Stationsweg, deze straat staat regelmatig helemaal vol met auto’s en bussen, de uitlaatgassen zijn dan duidelijk te ruiken. Dit is ook te zien aan onze gevels en ramen. Deze zijn gewoon zwart van de fijne roetdeeltjes.

Ik ben al een poosje benieuwd naar de mate van luchtvervuiling in mijn eigen straat.

Met vriendelijke groet,
Bianca Netten

Mobiele versie afsluiten