Kunstproject Stroom in beschermd groen

De Haagse Stadspartij heeft vragen gesteld over het kunstwerk “Scaffold” dat door kunstinstelling Stroom midden in het Stadhoudersplantsoen is geplaatst. Dit plantsoen behoort tot de kwetsbare Stedelijke Groene Hoofdstructuur van Den Haag. Het kunstwerk blijft er een jaar lang staan.

 

Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Het gaat hier om een bijzonder kunstproject met een interessant programma, maar op de verkeerde plaats. Ik snap niet dat de gemeente hier een vergunning voor heeft afgegeven.” Het kunstwerk wordt gevormd door een kolossaal schavot met galgen en moet gebruikt gaan worden voor debatten en optredens. Het werk is in het kader van See You in The Hague neergezet als een openbaar platform over doodstraf, democratie, nationale rechtspraak en internationaal strafrecht. Maar het Stadhoudersplantsoen maakt onderdeel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur die de duinen van Meyendel verbindt met het Westduinpark. “Daar mag helemaal niets gebouwd of neergezet worden en we hebben duidelijk afgesproken dat deze verbindingszones duurzaam in stand gehouden moeten worden” stelt raadslid Gerwin van Vulpen verontwaardigd, “de Internationale Stad van Recht en Vrede slaat hier wel heel erg de plank mis.”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.W. van Vulpen
Den Haag, 12 november 2013

Inzake: Bouwen in Stedelijke Groene Hoofdstructuur

Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 16 oktober 2013 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Tegenover Museon wordt midden in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) momenteel een groot kunstwerk in de vorm van een schavot geplaatst. Na de voetbalkooi bij de Valeriusstraat is dit een tweede ingreep in dit deel van de SGH. Het Stadhoudersplantsoen maakt onderdeel uit van de SGH die de natuur aan de zuidzijde van de stad verbindt met de natuur aan de noordzijde. De SGH is van groot belang voor de biodiversiteit in de natuur- en groengebieden in de stad. Den Haag heeft in haar groenbeleid nadrukkelijk een behoud- en verbeterdoelstelling voor de SGH vastgelegd. Daarnaast zorgt het groene karakter voor een belangrijk deel voor de aantrekkelijkheid van de Internationale Zone. De Haagse Stadspartij heeft hierover onder verwijzing naar art 38 van het Reglement van orde de volgende vragen:

1. Is het college met mij van mening dat bouwwerken van tijdelijke, of permanente aard niet binnen de behoud- en verbeterdoelstelling voor de Stedelijke Groene Hoofdstructuur passen? Zo nee, waarom niet?

Nee, dit is afhankelijk van het type bouwwerk en de exacte locatie.

2. Kan het college aangeven hoe lang dit kunstwerk zal blijven staan?

Ja. Het kunstwerk blijft staan tot 1 november 2014.

3. Heeft het college vooraf goed gekeken naar de noodzaak van deze locatie voor het kunstwerk? En is er naar alternatieve locaties gekeken in de buurt? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college heeft goed gekeken naar de geschiktheid van deze locatie. De locatie is geschikt voor het beoogde gebruik. Het kunstwerk past hier goed in. Er is naar twee alternatieve locaties in de buurt gekeken. Deze locaties waren aan de Johan de Wittlaan direct tegenover Gymnasium Sorghvliet en de Johan de Wittlaan bij het beeld van Lon Pennock. Bij beide locaties bleek de ruimte te krap en bij het beeld van Lon Pennock is het talud te stijl. Deze locaties waren daarom minder geschikt dan de locatie waar het kunstwerk is geplaatst.

4. Heeft het college vooraf onderzocht of het kunstwerk schadelijke gevolgen heeft voor de SGH? Zo nee, waarom niet?

In het kader van de gevraagde omgevingsvergunning is dit onderzocht. Het kunstwerk vormt geen belemmering voor flora en fauna. Het kunstwerk is geplaatst op een intensief beheerd stuk gazon. Vanwege de hoge gebruiksdruk en het feit dat het gebied is aangewezen als honden-uitrengebied, wordt alle grasvegetatie aan deze zijde van het plantsoen intensief beheerd. Aan de andere zijde van het water wordt de grasvegetatie wel extensief ofwel ecologisch beheerd.

5. Is het college bereid om op korte termijn te onderzoeken op welke manier dit deel van de SGH verbeterd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Er is geen aanleiding voor een dergelijk onderzoek. Het plantsoen is recentelijk opnieuw ingericht, met als doel de kwaliteiten als verbindingszone te vergroten. Vanwege de genoemde gebruikersdruk was het niet wenselijk om het gehele plantsoen een ecologische inrichting en beheer te geven.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
G.J. Boot J.J. van Aartsen