Koninklijk Conservatorium voor een prikkie in Amare

De Haagse Stadspartij heeft in de gemeenteraad van 3 juni 2020 een motie ingediend om met het Koninklijk Conservatorium betere afspraken te maken over de nieuwe huisvesting in Amare. Volgens raadslid Peter Bos komt het conservatorium straks voor een prikkie in het cultuur- en onderwijsgebouw in het Spuikwartier.

Het college wil jaarlijks € 1,5 miljoen huursubsidie verlenen om de komst van het Koninklijk Conservatorium mogelijk te maken. Het college beroept zich op afspraken die in 2013 zijn gemaakt, maar die afspraken zijn volgens Peter Bos achterhaald: “De afspraken zijn gebaseerd op een veel kleiner en ander gebouw en de financiële situatie van het KC is de afgelopen jaren sterk verbeterd.”

Als het gaat om de bouwkosten van € 210,9 miljoen draagt het Koninklijk Conservatorium via de gekapitaliseerde huur en de verkoop van het huidige pand slechts bij voor € 36,6 miljoen, terwijl de gemeente de rest van de bouwkosten voor haar rekening neemt.

Ook vindt het raadslid het onacceptabel dat het Koninklijk Conservatorium niets heeft gedaan om de afgesproken sponsorgelden binnen te halen. Bos: “Het KC zou € 10 miljoen bijdragen aan de bouw via sponsorgeld, maar heeft achterover geleund en volledig verzaakt”.

De kwaliteit en betekenis van het Koninklijk Conservatorium staat volgens de Haagse Stadspartij buiten kijf. Bos: “Het is een wereldwijd gerenommeerd opleidingsinstituut en van onschatbare waarde voor de stad. Dat neemt niet weg dat zij verantwoordelijkheid moet nemen voor de nieuwe huisvesting en niet gemakzuchtig achterover moet leunen op basis van achterhaalde afspraken. De financiering van huisvesting voor het hoger onderwijs is bovendien geen gemeentelijke taak, maar dient door de instellingen zelf met het Rijk te worden geregeld”.

De motie haalde geen meerderheid.

Motie: Betere afspraken Koninklijk Conservatorium
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake actualisering dekkingsbesluit Amare en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare (RIS304964).

Constaterende, dat:
• Het Koninklijk Conservatorium naar verwachting in 2021 haar intrek neemt in Amare;
• Het Koninklijk Conservatorium 17.800 m2 gaat huren en daarvoor een kale huurprijs gaat betalen van € 1.317.000,- per jaar op basis van de afspraken zoals neergelegd in de in december 2013 ondertekende overeenkomsten tussen Gemeente en instellingen;
• Het Koninklijk Conservatorium in Amare veel meer m2 gaat huren t.o.v. het oorspronkelijke aantal;
• De in 2012 en 2013 aan DMC toegezegde subsidie van € 0,9 mln. ter dekking geldt van de geringe huursom die het Koninklijk Conservatorium kon opbrengen;
• Daarnaast € 0,6 mln. uit het Meerjaren Investerings Plan (MIP) wordt ingezet ter compensatie van de lagere huurinkomsten voor het KC-deel;
• De gemeente in totaal €1,5 mln. per jaar huursubsidie verleend voor het KC-deel;
• Eind 2011 door het bureau David Dixon/Leenaers Verloop onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om het gebouw mede te financieren door middel van sponsoring, mecenaat en bijdragen van fondsen;
• Het bureau inschatte dat een bijdrage van € 5 à 12 mln. haalbaar moet zijn;
• Te verkrijgen sponsorinkomsten onderdeel vormen van het dekkingskader van Amare en een bedrag van € 10 mln. als taakstelling voor het Koninklijk Conservatorium geldt;
• De daadwerkelijke sponsorwerving niet actief in gang is gezet, zodat er vooralsnog geen opbrengsten uit sponsoring zijn.

Overwegende, dat:

• Het Koninklijk Conservatorium onderdeel is van de Hogeschool der Kunsten;
• Het eigen vermogen van de Hogeschool der Kunsten eind 2018 ongeveer € 13,9 mln. bedroeg;
• De Hogeschool der Kunsten de komende vier jaren positieve bedrijfsresultaten verwacht tussen de € 396.000,- en € 947.000,- per jaar;
• Het KC op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt bekostigd door het Rijk en niet door de gemeente.

Van mening, dat:

• Het Koninklijk Conservatorium voldoende financiële draagkracht heeft om een reëlere huurprijs te betalen;
• De huurovereenkomst uit 2013 inmiddels achterhaald is;
• Het Koninklijk Conservatorium geen enkele inspanning heeft verricht om € 10 mln. sponsorgeld op te halen.

Roept het college op:

• De Hogeschool der Kunsten op te dragen om voor Amare een reëlere huurprijs te betalen;
• De Hogeschool der Kunsten op te dragen om werk te maken van de inspanningsverplichting om sponsorgeld te regelen.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.