Groene parels

Kaalslag in het Drentheplantsoen

Vragen over bomenkap van de Stadspartij

Voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom de flats aan het Drentheplantsoen wil de gemeente maar liefst 149 van de 217 bomen gaan kappen.

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag 24 februari 2009

Geachte voorzitter,

2009 is door de gemeente uitgeroepen tot het ‘Groenjaar’. Voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom de flats aan het Drentheplantsoen wil de gemeente maar liefst 149 van de 217 bomen gaan kappen. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Het Drentheplantsoen maakt onderdeel uit van de ecologische verbindingszonehet Groene Assenkruis. Kan het college bevestigen dat de voorgenomen herinrichting (van het huidige bos naar het beoogde park) niet gericht is op versterking van de ecologische waarde?

Nee, de ecologische verbindingen worden juist versterkt. Bij aanleg zijn langzaam en snel groeiende bomen aangeplant. Met als doel om met de “snelle groeiers” spoedig een groenvolume te creëren en tegen de tijd dat de langzame groeiers van voldoende omvang zouden zijn, de snelle groeiers te verwijderen. Zo zou een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig Drentheplantsoen ontstaan. Het verwijderen van de snel groeiende soorten heeft echter in het verleden nooit plaatsgevonden. Daardoor zijn delen van het plantsoen overwoekerd geraakt, staat de bedoelde
duurzame (langzaam groeiende) boombeplanting in de verdrukking en zijn de groeiomstandigheden op het maaiveld onvoldoende. Met het kappen van de bomen ontstaat een betere ontwikkeling van de
bodemvegetatie waardoor de natuurwaarden zullen toenemen. De recent aangelegde ecoduiker langs de Melis Stokelaan blijft behouden. Langs beide zijden van de duiker ter hoogte van de Bentelostraat worden looprichels aangebracht. Ook wordt extra oeverbeplanting toegevoegd (lisdodde). De nieuwe beplanting brengt meer diversiteit aan in de plaatselijke natuurwaarden.

2. Kan het college aangeven of de kapvergunning voor 149 bomen in het Drentheplantsoen al is
verleend?

De kapvergunning is op 19 januari 2009 verleend.

3. Kan het college bevestigen dat er ook voor de aanwezige kastanjes een kapvergunning is
aangevraagd? Is het college met mij van mening dat het kappen van gezonde kastanjes moet worden
voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Nee, bij het ontwikkelen van het plan is er vanuit gegaan dat de kastanjes gehandhaafd blijven. Een uitzondering daarop is een jonge kastanjeboom. Deze staat zodanig ongelukkig dat deze gekapt gaat worden. Verplanten blijkt niet mogelijk. De kastanjes die gehandhaafd worden zijn overigens niet ‘gezond’. Enkele bomen vertonen symptomen van kastanjebloedingsziekte. Besloten is echter om de kastanjes zo lang mogelijk te handhaven. In het algemeen worden gezonde bomen zonder een dringende reden niet gekapt.

4. Bij de renovatie van de flats in het Drentheplantsoen in 1989 zijn er 17 bloesemboompjes geplant (zie bijgevoegde foto) waar veel bewoners aan zijn gehecht. Is het college bereid om de kap van deze bomen te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

Nee, de bloesembomen zijn matig van kwaliteit. Het ontwerp brengt niet alleen een groter aantal nieuwe bloesembomen terug, maar ook bloeiende heesters.

5. Over het aantal te herplanten bomen circuleren verschillende aantallen, variërend van 11 tot 32.
Hoeveel bomen worden er voor de voorgenomen herinrichting nu precies herplant?

Er worden 36 nieuwe bomen gepland.

6. Per saldo zal het bomenbestand met de voorgenomen herinrichting in ieder geval meer dan
gehalveerd worden. Op welke wijze wordt dit gecompenseerd?

Het uitdunnen van het bomenbestand wordt gecompenseerd met een meer divers bomenbestand en nieuwe beplantingsvakken. De nieuwe bomen zijn bomen met waardevolle eigenschappen natuurwaarde, bloei, habitus). Na de uitvoering van het herinrichtingsplan zal een kwalitatief hoogwaardig park op de plaats van het Drentheplantsoen ontstaan als onderdeel van de ecologische verbindingszone . De eventuele kap van
elke individuele boom is daartegen afgewogen, waarbij natuurlijk zo veel mogelijk bomen gehandhaafd worden. Het aantal bomen is daarbij niet maatgevend.

7. Is het college bereid om meer bomen te herplanten?

Nee, zie beantwoording eerdere vragen.

8. Is het college bereid om de geplande herinrichting meer in overeenstemming te brengen met de voor het Groene Assenkruis gewenste streefbeelden? En kan daarbij de in de nota stedelijke ecologische verbindingszones opgenomen ecoduiker onder de Dedemsvaartweg worden meegenomen?

De inrichting is zoals eerder aangegeven een versterking van de ecologische waarde van het Groene Assenkruis.

Onder de Dedemsvaartweg ter hoogte van het Drentheplantsoen is al een droge ecoduiker aangelegd bij de aanleg van het uitrukspoor over de Dedemsvaartweg tussen de Meppelweg en de Melis Stokelaan in 2000.
Zie ook vraag 1.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
S. Broers J.J. van Aartsen