Voorkom vroegtijdige sloop Harstenhoekweg

Fractievoorzitter Peter Bos heeft woensdag 8 maart bij het college schriftelijke vragen ingediend om vroegtijdige sloop van het Autonoom Centrum aan de Harstenhoekweg te voorkomen. De Haagse rechtbank heeft in een bodemprocedure onlangs bepaald dat het Autonoom Centrum ontruimd mag worden. Peter Bos stelde vorig jaar al vragen aan het college in verband met de plannen van eigenaar Bewi Vastgoed om de panden te slopen.

Peter Bos: ‘De bouwplannen zijn nog in ontwikkeling, er dreigt nu leegstand of braakliggende grond. Dat moeten we voorkomen.’

Onlangs heeft de Haagse Rechtbank in een bodemprocedure bepaald dat het Autonoom Centrum aan de Harstenhoekweg ontruimd mag worden. Vorig jaar heb ik vragen gesteld aan het college over de plannen van de eigenaar om deze panden te slopen (RIS 293467). N.a.v. de recente ontwikkelingen
heb ik, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen gesteld:

1. Is het college op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank m.b.t. de Harstenhoekweg?

Ja, het college is op de hoogte van deze uitspraak van 15 februari 2017 inzake Bewi Vastgoed versus de bewoners van de Harstenhoekweg 8, 10 en 12.

2. Wat is op dit moment de stand van zaken m.b.t. de plannen van de eigenaar?

De eigenaar van de panden aan de Harstenhoekweg/Utrechtsestraat/Badhuisweg – Dewi Vastgoed – heeft een beginselplan ingediend bij de gemeente Den Haag voor een sloop nieuwbouwplan van drie appartementencomplexen. Het beginselplan is op dit moment in behandeling bij de gemeente.

3. Is er communicatie met de omwonenden m.b.t. de plannen van de eigenaar?

Nee, er is nog geen communicatie met de omwonenden over het plan. Het ingediende beginselplan moet nog worden beoordeeld. Dit zou er toe kunnen leiden dat het plan op diverse onderdelen wordt aangepast. Pas als het beginselplan op alle onderdelen een positief advies krijgt, dan kan de
initiatiefnemer met het plan naar de buurt/omwonenden.

4. Is het uitgangspunt van het college nog onverminderd dat sloop en bouw in dit geval zo goed mogelijk op elkaar dienen aan te sluiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat het college dit realiseren nu de panden ontruimd dreigen te worden?

Ongeacht welk plan, is het college van mening dat het wenselijk is dat sloop en nieuwbouw op elkaar aansluiten. Braakliggende terreinen zijn niet wenselijk in verband met mogelijke overlast. Ook de buurt is gebaat bij één doorlopend proces. Dit betreft echter een particuliere keuze met betrekking tot het kavel, waar de gemeente zeer beperkt invloed op heeft. Het sloop nieuwbouw plan aan de Harstenhoekweg/Utrechtsestraat/Badhuisweg is een particulier initiatief. Daarin gaat het college niets realiseren. De eigenaar volgt de wettelijke publiek rechtelijke procedures. De panden zijn inmiddels ontruimd. De initiatiefnemer heeft een beginselplan ingediend en wil na een positief advies de buurt consulteren. Na de buurtconsultatie wordt een aanvraag omgevingsvergunning voor het plan ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke