Euro

Haagse Stadspartij stemt tegen a-sociale begroting

4 Nov 2011. In een tamme raadsvergadering met een roerige afloop is de begroting inclusief de bezuinigingen op sociaal cultureel gebied ongewijzigd vastgesteld. Twee moties van de Haagse Stadspartij zijn aangenomen. Den Haag krijgt een Haagse Jazzweek en een Sponsorloket.

 

Het betoog van fractievoorzitter Joris Wijsmuller:

“We dansen op de rand van de vulkaan, zo omschreef fotograaf Erwin Olaf de heersende economische crisis in De Wereld Draait Door. Hier in Den Haag lijkt de ernst van de situatie nog niet te zijn doorgedrongen. De begroting die we vandaag vaststellen ademt nog steeds een groot geloof in de markt en ongebreidelde groei uit. Het college trekt 3,8 miljoen euro extra uit om plannen voor hoogbouw en een kabelbaan in Scheveningen haven in de lucht te houden. Ze vuurt kanonsalvo’s af om ter bevestiging van haar groeiambities de vijfhonderdduizendste inwoner te vieren. In weerwil van de enorme kantorenleegstand wordt er hardvochtig gewerkt aan nieuwe kantoren voor bv Eurojust. Miljoenen worden opzij gezet voor een megalomaan cultuurpaleis. Miljoenen worden in de voorbereiding van de Rotterdamse Baan gepompt alsof het de Betuwelijn is. De hoekige Hollandse kust wordt voor tientallen miljoenen euro’s verbouwd tot glooiende, mediterrane costa. En terwijl het openbaar vervoer afgeroomd, ingeperkt, vermarkt en wegbezuinigd wordt, geeft deze gemeente tientallen miljoenen uit aan breder trammaterieel plus tientallen miljoenen omdat hiervoor de stad op de schop moet.

De Haagse bevolking moet deze woekerpolitiek slikken en mag de lasten ophoesten. Bij essentiële basisvoorzieningen worden miljoenen weggehaald. Die basisvoorzieningen mag de bevolking voortaan zelf organiseren, in de vorm van verplicht vrijwilligerswerk. Dit is trouwens een contradictio in terminus. Als dit college belangrijk vindt dat iedereen de Nederlandse taal beheerst, dan moet u zelf wel het goede voorbeeld geven. Dus is het college bereid om uit alle stukken het woord vrijwillig te schrappen, en in het vervolg alleen nog over verplicht onbetaald werk te spreken?

Het lokale wanbeleid zal straks samenvallen met een Europese implosie. De Eurocrisis en het pakket aan maatregelen is namelijk niets anders dan een wanhopige poging van het neoliberale establishment om het verrotte kapitalistische systeem overeind te houden, tegen beter weten in. Op dezelfde krampachtige wijze probeert dit college coûte que coûte haar groeiambities overeind te houden. ‘Onder invloed van de economische crisis heeft de gemeente haar inzet moeten heroverwegen’, zo stelt de begroting eufemistisch. Alsof het college geen enkele blaam treft. Alsof er geen onverantwoordelijke contracten voor Vroondaal of het Wijhavenkwartier zijn afgesloten waarbij alle risico’s (tientallen miljoenen euro’s) voor rekening van de gemeente bleken te zijn. Door blind en kortzichtig beleid lekt het belastinggeld weg. Ter illustratie: jaarlijks wordt er op de vastgoedexploitatie miljoenen aan verlies geleden, en vanaf 2009 is er liefst 200 miljoen euro aan verliezen op de grondexploitaties afgeschreven.

In plaats van schuld te bekennen en de koers te verleggen wordt de rekening gepresenteerd middels keiharde bezuinigingen. Want ook hier waait de rechtse neoliberale wind en krijgen de kwetsbaarste groepen de grootste klappen. De kille bezuinigingen op cultuur, welzijn, bibliotheken, ouderenfonds, kinderopvang, armoedebeleid en dergelijke zijn reeds bekend. We voerden hier vorig jaar de discussie of dit financieel wel nodig was, waarbij ik voorspelde dat de financiële perspectieven gunstiger en deze bezuinigingen allerminst noodzakelijk waren. De PvdA had veel moeite met de bezuinigingen en hoopte dat er wat bij de voorjaarsnota meer geld beschikbaar kwam om bezuinigingen te repareren. Welnu, bij de voorjaarsnota was het financiële perspectief nog onduidelijk (door het uitblijven van het bestuursakkoord tussen VNG en Rijk), maar nu blijkt bij deze nieuwe begroting dat er veel extra geld te verdelen is: maar liefst 127 miljoen euro! Meer dan genoeg om alle pijnlijke bezuinigingen ongedaan te maken. Maar wordt met dit geld nu de sociaal culturele sector ontzien? Welnee, de PvdA heeft helemaal niets gedaan om de bezuinigingen tegen te gaan! Ruim de helft van het extra geld wordt als vanouds in de bouwpot zonder bodem gestopt, bedoelt voor afschrijvingen, onrendabele toppen en prestigeprojecten. Dit college presteert het om op het gebied van maatschappelijke opvang nóg meer dan aangekondigd te bezuinigen op de maatschappelijke opvang door bijvoorbeeld de Vluchthaven, st. Wende, Matroesjka, IKW. Zelfs wethouder Baldewsingh schrikt van zijn eigen beleid. In plaats van de extra gelden aan te wenden om deze kleine maar belangrijke maatschappelijke organisaties te ontzien, kiest de PvdA opnieuw de vlucht naar voren en hoopt dat er nog iets te repareren valt met de voorjaarsnota…

Ik doe een dringend beroep op de PvdA om nu te handelen, en niet vrijblijvend mogelijkerwijs misschien ergens in de toekomst. U kunt nu instemmen met de amendementen van GroenLinks die ik mee ondertekend heb. En ik dien namens de Haagse Stadspartij een motie in waarmee het college wordt opgeroepen om de Vluchthaven overeind te houden plus een dekking. Ook met een motie ter behoud van de kinderopvang in Krachtwijken willen we de gevolgen van de bezuinigingen verzachten. Hetzelfde geldt voor onze motie voor een loket bij de gemeente voor ondersteuning van maatschappelijke instellingen bij sponsor- en fondswerving. En de motie om kinderen te ontzien bij de bezuiniging op het budget huiselijk geweld.
De Haagse Stadspartij maakt deze keuzes in de overtuiging dat de beste investering in veiligheid het tegengaan van bezuinigingen op sociaal cultureel gebied is.

Daarnaast dien ik een motie in om de 2,5 miljoen euro extra geld niet in entrees langs snelwegen, maar in de entree bij Hollands Spoor te investeren. Want ook deze investering komt ten goede aan de veiligheid van deze al decennia lang verwaarloosde entree in de krachtwijk Stationsbuurt. Ditzelfde doel wordt gediend door het unieke winterfestival Carnivale te ondersteunen. De wethouder heeft naar haar positieve uitspraken in de commissie een bescheiden verzoek tot ondersteuning gekregen, maar nog niets van zich laten horen. Maar Carnivale is een winterfestival en moet toch echt snel duidelijkheid krijgen om eind deze maand met de publiciteit te kunnen starten. Kunnen wij er op vertrouwen dat dit initiatief door het college op korte termijn ondersteund wordt?

We ontvingen deze week een besluit van het college om 800.000,- euro uit het atelierbeleid te halen en dit te gebruiken om acht oefenruimtes in Loosduinen te realiseren. Dat is een ton per oefenruimte! Terwijl er juist op atelierbeleid nog problemen zijn op te lossen, zoals bij st. Ruimtevaart waar 15 kunstenaars hun ateliers moeten verlaten omwille van de brandveiligheid. Of de Kombinatie die heel ver is met de plannen voor aankoop en opknappen, maar zich nog gesteld ziet voor een kostbare bodemsanering. Is het college bereid om van die acht ton een heel klein deel te gebruiken om kleine, onrendabele investeringen ten bate van brandveiligheid en bodemsanering mogelijk te maken? Ik doe deze voorstellen omdat de Haagse Stadspartij in tijden van crisis niet bij de pakken wil neerzetten en de stad wil stimuleren met nieuwe verfrissende initiatieven. In dit kader ook een motie ter stimulering van een stadscamping en mobiele architectuur op braakliggende terreinen. Een motie waarin de raad zich uitspreekt voor een Haagse Jazzweek en ondersteuning van initiatieven hiertoe. En omdat het college op dit punt niets meer doet een motie voor meer openbare toiletten voor vrouwen en gehandicapten.

En naar aanleiding van de commissiebehandelingen wil ik ook de volgende moties indienen: een motie voor een noodspoor voor lijn 17 tijdens de aanleg van de parkeergarage bij de Veenkade zodat de tram niet tien maanden wordt omgeleid, maar door het Zeeheldenkwartier kan blijven rijden. Een motie om bij het onderzoek naar nieuwe Park & Ride voorzieningen ook de mogelijkheid bij de Houtkade in Leidschenveen te onderzoeken in combinatie met een nieuwe OV-halte bij de Houtkade waar de wijk al zo lang om vraagt. Een motie om het fietsverwijderbeleid bij stations te matigen. En een motie waarin het college wordt opgeroepen om een uiterste inspanning te leveren in de zoektocht naar een nieuwe, betaalbare plek in de binnenstad voor ijssalon Marinello.

Tot slot en ter afsluiting van mijn bijdrage: de metafoor dat we dansen op de rand van de vulkaan is ook van toepassing voor de heersende klimaatcrisis, het gevolg van overconsumptie en ongebreidelde groei. Dit probleem moet op verschillende niveaus worden aangepakt, zoals we bijvoorbeeld in ons initiatief voorstel (H)eerlijk Haags voor duurzaam voedsel hebben omschreven. Ook moet concreet worden gemaakt wat we lokaal moeten doen om als gemeente CO2 neutraal te worden, zoals in de motie voor backcasting onderzoek wordt uitgesproken. Daarnaast moeten we ook internationaal de samenwerking op het gebied van duurzaamheid zoeken, en daarom dien ik de motie in om Den Haag lid te maken van de ICLEI, de organisatie van lokale overheden voor duurzaamheid, waar wel 4 andere grote Nederlandse gemeenten lid van zijn, maar Den Haag als internationale stad van vrede en recht in ontbreekt. In totaal dien ik namens de Haagse Stadspartij 13 moties in.”

Van de 13 moties van de Haagse Stadspartij zijn er twee aangenomen (motie Haagse Jazzweek en motie sponsorloket) en zijn er twee moties aangehouden (motie noodspoor lijn 17 en motie stadscamping). De overige 9 moties zijn verworpen. Het was politiek gezien een hele saaie begrotingsbehandeling waar de oppositie nog geen deuk in een pakje boter wist te slaan. Er waren slechts twee zaken die voor beroering zorgde. Allereerst het historische feit dat er tijdens de raad een borrel werd geschonken, een primeur. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller was namelijk jarig, wilde dat niet weten, maar toen de burgemeester dat tegen zijn zin in toch bekend maakte, vond hij dat de raad het dan maar moest weten ook. De raad stemde in met zijn voorstel om alcohol te schenken, en rond borreltijd gingen tijdens de vergadering dienbladen rond met appeltaart likeur, limoen likeur, wodka en oude jenever van Van Kleef, het enige overgebleven Haagse jenever- en likeurenhuis. En de begrotingsvergadering kende een roerig einde toen een vergissing bij een stemming tot escalatie leidde. De gehele oppositie verliet boos de raadsvergadering nadat de coalitie zich een erg slechte verliezer toonde en in strijd met de regels deze vergissing tijdens dezelfde vergadering nog wilde corrigeren. Het feit dat er tijdens een vergadering twee verschillende besluiten over één onderwerp zijn genomen is misschien ook wel historisch. Of de misser bij de stemming en de escalatie daarna iets met de borrel te maken hadden, is de vraag. De vergadering was in ieder geval dermate saai geweest, dat er aan het einde nog volop energie over was. Wellicht lag het daar aan, of misschien lag het aan de losse voorzittersstijl van de burgemeester, of aan het feit de bestreden stemming over een amendement van de PVV ging, waar nog altijd met veel kramp op wordt gereageerd. Het was in ieder geval een wonderlijke cocktail.

Oppositie Haagse raad loopt boos weg
Bron: westonline.nl
vrijdag, 4 november 2011 – 08:05

DEN HAAG – De voltallige oppositie in de Haagse gemeenteraad is donderdagavond weggelopen tijdens de Algemene Beschouwingen. De reden hiervoor was een fout van de coalitiepartijen tijdens de stemmingen.

De coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en D66 letten tijdens de vergadering een moment niet goed op. Hierdoor werd een amendement voor het behoud van stadsboerderijen dat was ingediend door de PVV, aangenomen.

De PVV reageerde euforisch op de goedkeuring van het amendement. De coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en D66 wilden de stemming echter over laten doen, hoewel dit tegen de regels is. De partijen pleitten voor een nieuw voorstel, dat het amendement weer ongedaan zou maken.

Tegen de regels
De PVV wilde hier niet mee akkoord gaan, omdat dit tegen de regels zou zijn. Toen de coalitiepartijen toch doorzetten, stapte de PVV-fractie als eerste op. De andere oppositiepartijen wilden een week wachten. De stadsboerderijen stonden dan toch al op de agenda van de volgende vergadering. Toch gaven zij uiteindelijk een voor een aan dat zij buitenspel werden gezet door de coalitiepartijen, waarop de partijen de raadszaal verlieten.
Hierop werd het nieuwe voorstel tegen het amendement van de stadsboerderijen alsnog in stemming gebracht en aangenomen. CDA, VVD, PvdA en D66 draaiden zo hun eigen fout terug.

‘Te veel geborreld’
PVV-fractieleider Machiel de Graaf noemt de gang van zaken ‘een aanfluiting voor de stad.’ De overige oppositiepartijen sluiten zich hierbij aan. ‘Als de collegepartijen hun meerderheid misbruiken om een domme fout te corrigeren, zitten wij er als minderheid voor spek en bonen bij’, oordeelt fractieleider Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. ‘De sfeer in de raad is nu even flink verpest.’ SP-fractieleider Ingrid Gyömörei noemt het ‘weinig chique’ dat er zo’n poppenkast wordt opgetuigd omdat ‘de collegepartijen te hard hebben zitten borrelen bij het eten.’ Groenlinks-fractieleider Heleen Weening stelt ‘dat de collegepartijen niet opeens tijdens de vergadering de regels kunnen veranderen omdat dat hen beter uitkomt.’

Storm in glas water
Woordvoerder Arjen Lakerveld van de VVD noemt het weglopen van de oppositie ‘een storm in een glas water’. ‘De meerderheid wilde dit besluit niet. Dat moet je dan als raad kunnen erkennen.’ Collegepartij CDA spreekt van ‘een menselijke fout, die snel moest worden hersteld.’

De aangenomen moties van de Haagse Stadspartij:

Motie Haagse Jazzweek

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– Den Haag een unieke en levendige jazzscene heeft die wordt gevoed door het Koninklijk Conservatorium en de vele kleine podia met live jazzmuziek;
– Den Haag bekendheid geniet als jazzstad door North Sea Jazz en The Hague Jazz;

Overwegende dat
– een nieuw grootschalig jazzfestival er voorlopig niet in zit;
– de Haagse Popweek succesvol is en veel publiek kennis laat maken met Haagse popmuziek;
– een Haagse Jazzweek een alternatief kan zijn voor een jazzfestival en een goed middel kan zijn om Haagse jazz in al haar schakeringen aan een breed publiek te presenteren;
– een Haagse Jazzweek het Haagse muziekklimaat verder kan verbeteren.

Verzoekt het college uit te spreken dat een Haagse Jazzweek in de cafés en zaaltjes in de stad een goed idee is en op steun kan rekenen.

Motie Loket fondsen- en sponsorwerving

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de Programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat veel instanties die getroffen worden door de bezuinigingen op zoek zullen gaan naar alternatieve financiering;

Overwegende dat
– organisaties tijd nodig hebben voor deze cultuuromslag;
– het lastig is om op korte termijn de juiste fondsen of sponsoren te vinden en te benaderen;

Van mening dat de gemeente kan helpen in het voorlichten en begeleiden van organisaties naar alternatieve financiering;

Verzoekt het college de mogelijkheid van sponsorloket te onderzoeken.

De aangehouden moties van de Haagse Stadspartij:

Motie Noodspoor lijn 17

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de Programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– de aanleg van een parkeergarage onder de Noordwal/Veenkade met zich mee brengt dat tram 17 in 2012 tien maanden niet door het Zeeheldenkwartier kan rijden;.
– tram 17 in het Zeeheldenkwartier vier tramhalten aandoet (Hogewal, Vondelstraat, Zoutmanstraat, Laan van Meerdervoort), en op deze halten richting Statenkwartier en richting CS in totaal vele duizenden reizigers vervoerd per dag;

Overwegende dat
– de omleiding via RR3 over de Waldeck Pyrmontkade veel te grote loopafstanden inhoudt;
– de omleiding 10 maanden lang (met risico op uitloop) voor bewoners, winkeliers, en dienstverleners in het Zeeheldenkwartier een hele zware klap betekent;

Verzoekt het college dit stukje enkelspoor als noodspoor aan te leggen zodat de exploitatie door het Zeeheldenkwartier ongehinderd kan doorgaan.

MOTIE STADSCAMPING

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– de gemeente de stad heeft opgeroepen om met ideeën voor de invulling van braakliggende terreinen te komen;
– Den Haag nagenoeg geen kampeervoorzieningen heeft;

Overwegende dat
– er behoefte is aan kampeervoorzieningen in Den Haag;
– surfdorp FAST succes heeft met het aanbieden van kampeermogelijkheden in de vorm van containers, tentjes, caravans en campers;
– een combinatie van mobiele architectuur en kamperen op een braakliggend terrein een leuk project kan opleveren.

Verzoekt het college om een invulling van braakliggende terreinen met een combinatie van mobiele architectuur en tijdelijke stadscamping, eventueel met aanverwante culturele- en horecavoorzieningen en kleinschalige culturele festivals en evenementen, te stimuleren.

De verworpen moties van de Haagse Stadspartij:

Motie Entree Holland Spoor

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de Programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– een goede kennismaking met de stad begint bij een goede entree;
– het college in deze begroting € 2,5 mln. wil uittrekken om 3 toegangswegen op te knappen;

Overwegende dat
– de entree bij Hollands Spoor via de Stationsweg naar de Binnenstad al deccenialang vraagt om opknapbeurt;
– deze noodzakelijke investering al decennialang bestuurlijk wordt onderschreven, maar niet wordt uitgevoerd wegens het ontbreken van middelen;
– in het licht van de ambities van de Haagse Nota Mobiliteit de entrees via het Openbaar Vervoer eerder prioriteit verdienen dan entrees via toegangswegen;

Verzoekt het college om de € 2,5 mln. voor het opknappen van entrees in te zetten om te investeren in de entree bij Holland Spoor via de Stationsweg richting Binnenstad.

Motie ICLEI, lokale overheden voor duurzaamheid

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– duurzaamheid een belangrijke peiler van het Haagse gemeentebeleid is;
– de gemeente de ambitie heeft om in 2040 klimaatbestendig en CO2-neutraal te zijn;
– Den Haag zich profileert als internationale stad van vrede en recht;

Overwegende dat
– lokale overheden zich in het kader van internationale samenwerking voor duurzaamheid hebben verenigd in de ICLEI, Local governments for Sustainability;
– de ICLEI meer dan 1220 locale overheden als leden telt;
– naast de VNG ook 4 Nederlandse gemeente bij de ICLEI zijn aangesloten, maar Den Haag niet;

Van mening dat Den Haag niet mag ontbreken bij de vereniging die in het kader van duurzaamheid de belangen van lokale autoriteiten in de Verenigde Naties en andere internationale beleidsforums vertegenwoordigd;

Verzoekt het college om de gemeente Den Haag aan te melden als lid van de ICLEI.

Motie kindermishandeling

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de Programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– de gemeente de ambitie heeft om het aantal gevallen van huiselijk geweld terug te dringen;
– er desondanks bezuinigd wordt op het budget voor bestrijding van huiselijk geweld;
– dat er ook veel kinderen te maken hebben met kindermishandeling of getuige zijn van huiselijk geweld;

Overwegende dat
– Nederland de kinderrechten heeft ondertekend;
– volgens het Kinderrechtenverdrag ouders de eerste verantwoordelijkheid voor de bescherming, opvoeding en zorg van kinderen hebben;
– als blijkt dat ouders in gebreke blijven, dan volgens het Verdrag de overheid verantwoordelijk is om het kind te beschermen en conform artikel 19 alle maatregelen moet nemen om er voor te zorgen dat kinderen in het gezin beschermd zijn tegen kindermishandeling;
– de overheid daartoe een samenhangend en allesomvattend systeem van voorzieningen dient in te richten om kindermishandeling te voorkomen en in te kunnen grijpen als er sprake is van kindermishandeling;

Spreekt uit om niet te bezuinigen op de aanpak van Kindermishandeling en niet te bezuinigen op de hulp aan kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

Motie Kinderopvang Krachtwijken

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– de rijksbezuinigingen op de kinderopvangbijdrage vooral gevolgen hebben voor ouders met lagere inkomens;
– de gevolgen nu al voelbaar zijn bij de kinderopvang in de Krachtwijken en centra gaan sluiten;

Overwegende dat
– werk en participatie van ouders met kinderen in de Krachtwijken van groot belang zijn voor de integratie en sociale stabiliteit;
– kinderen die niet meer worden opgevangen door de kinderopvang eerder over straat gaan zwerven met alle gevolgen van dien;

Verzoekt het college in overleg met de kinderopvangsector te bezien wat de mogelijkheden zijn om deze centra toch open te houden en de raad daarover te rapporteren.

Motie openbare toiletten voor vrouwen en gehandicapten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat er in de binnenstad en Scheveningen al enige jaren plaskruizen voor mannen staan opgesteld;

Overwegende dat
– er een groeiende groep Nederlanders aan aandrangincontinentie lijdt en dikwijls 25 tot 30 keer per dag naar het toilet moet;
– er prima initiatieven zijn in andere steden op het gebied van openbare toiletten zoals de plaswinkel “2theloo”;
– er nergens aangegeven staat waar er zich openbare toiletten bevinden;

Van mening dat
– er ook voor vrouwen en gehandicapten toiletvoorzieningen behoren te zijn in de openbare ruimte;
– er goede bewegwijzering dient te zijn m.b.t. de openbare toiletten in de stad;

Roept het college op
– het komende jaar met voorstellen te komen om de beloofde overige 2 voor vrouwen en gehandicapten toegankelijke openbare toiletten te realiseren;
– tevens voor duidelijke bewegwijzering van de aanwezige toiletten zorg te dragen.

Motie P & R en OV-halte Houtkade

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de Programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– in de begroting onderzoek wordt aangekondigd naar Park & Ride voorzieningen waaronder de mogelijkheid bij Forepark in Leidschenveen;
– de wijk Leidschenveen problemen heeft met de autobereikbaarheid, een probleem wat naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘de Lanen in Leidschenveen’ nog nader onderzocht wordt;
– een P & R-voorziening in Forepark de problemen met de auto in die omgeving juist zullen vergroten, in weerwil wat voornoemd burgerinitiatief beoogt;

Overwegende dat
– Leidschenveen 24 000 inwoners heeft maar slechts 1 RR-station bij Forepark;
– Station Forepark van belang is voor ADO, maar door Leidschenveners weinig wordt gebruikt;
– de bewoners van Leidschenveen al vele jaren verzoeken om een OV-halte bij de Houtkade;
– er aan beide zijde van de Houtkade (Oost/West—Noord/Zuid van de tunnel) voldoende grond aanwezig is voor een parkeervoorziening;

Verzoekt het college ook de mogelijkheid te onderzoeken van een P & R voorziening bij de Houtkade in combinatie met een OV-halte.

Motie Marinello

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– IJssalon Marinello door de woekerhuren in de Haagse binnenstad gedwongen is om het pand in de Spuistraat te verlaten;
– de wethouder gemeld heeft in overleg te zijn met Marinello over een andere locatie in de binnenstad;

Overwegende dat een nieuwe locatie voor Marinello in de binnenstad gewenst is, maar ook
moeilijk te vinden;

Verzoekt het college een uiterste inspanning te plegen om samen met Marinello een goede nieuwe locatie te vinden en de raad daarover te informeren.

Motie matiging fietsverwijderbeleid

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– het stallen van fietsen bij de Haagse treinstations nog steeds niet optimaal is
– verkeerd gestalde fietsen nu binnen 15 minuten worden weggehaald
– jaarlijks duizenden verkeerd gestalde fietsen worden weggehaald
– mensen veel geld en tijd kwijt zijn om hun verwijderde fiets terug te krijgen
– de gemeente een hoop geld en mankracht kwijt is aan het verwijderen en opslaan van de fietsen

Overwegende dat
– het stimuleren van fietsverkeer en aansluitend overstappen op het treinnetwerk van groot belang is om de verkeersproblemen op te lossen;
– het weghalen van fietsen tot zeer veel irritatie, woede en onbegrip leidt en niet bijdraagt aan het mobiliteitsbeleid van de overheid;

Verzoekt het college op een minder rigide manier om te gaan met al dan niet verkeerd gestalde fietsen bij de stations en daarover met voorstellen te komen.

Motie Vluchthaven

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de programmabegroting 2012-2015 (RV 131);

Constaterende dat
– wegloophuis de Vluchthaven al meer dan 30 jaar met veel succes en weinig geld dak- en thuislozen opvangt;
– het college heeft besloten om de subsidie aan ‘kleine’ opvanghuizen te stoppen.

Overwegende dat
– dak- en thuislozen met een psychiatrische problematiek minder goed kunnen worden opgevangen door de grote opvanginstellingen;
– wegloophuis ‘De Vluchthaven’ ruimte heeft voor vijf cliënten die gewoonlijk binnen drie tot zes maanden weer doorstromen naar semi-reguliere huisvesting;
– wegloophuis de Vluchthaven met veel lagere kosten zeer efficiënt werkt mede dankzij bijdragen van de cliënten zelf, door de inzet van veel vrijwilligers en door de persoonlijke aandacht voor de bewoners;
– wegloophuis de Vluchthaven bijdraagt aan het beleid om het aantal dak- en thuislozen in Den Haag terug te dringen.

Roept het college op
– wegloophuis de Vluchthaven overeind te houden;
– voor de benodigde € 50.000,- dekking (structureel) te vinden in Programma 2.18 (Wonen).