Haagse Stadspartij stelt vragen over ‘vis­apotheek’ op Regentesse­plein

UPDATE: De viskraam is verdwenen omdat een permanente pek niet is toegestaan.

Sinds enige tijd is er op het Regentesseplein een grote viskiosk gestationeerd recht voor de ingang van buurtcentrum ‘de Regenvalk’ waar het nu permanent naar vis ruikt. Donderdag 28 september heeft de Haagse Stadspartij het college vragen gesteld over deze kiosk.

Het raadslid de heer Bos heeft op 28 september 2017 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Sinds enige tijd is er op het Regentesseplein een grote viskiosk gestationeerd recht voor de ingang van buurtcentrum “de Regenvalk” waar het nu permanent naar vis ruikt. Naar aanleiding van de plaatsing van dit vispaleis leg ik, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, het college de volgende vragen voor.
Uit de nota ‘Markten, Straathandel en Kiosken 2016-2021’ (RIS 283882) :
Er zijn drie soorten standplaatsen:
1. Ambulante standplaatsen die door verschillende vergunninghouders voor een beperkte periode worden ingenomen, op vooraf bepaalde tijden (een of meer dagdelen per week).
2. Incidentele standplaatsen. Deze zijn steeds kortdurend.
3. Seizoensplaatsen. Vergunninghouders kunnen op aan te wijzen vaste locaties handel drijven gedurende het verkoopseizoen van hun product. Denk bijvoorbeeld aan een oliebollenkraam.
“Locaties voor nieuwe ambulante standplaatsen worden zoveel mogelijk bepaald in overleg met ondernemers in de omgeving. Het is immers niet de bedoeling dat ambulante handel het karakter van de bestaande winkelstructuur verstoort.
Vergunningen gelden voor specifieke dagen of dagdelen zodat standplaatsen door meerdere
ondernemers kunnen worden benut en er betere waarborgen zijn dat plaatsen voor ambulante handel niet duurzaam in beslag kunnen worden genomen. Het zorgt er ook voor dat de consument een breder aanbod krijgt op één plek.”

1. Welk soort standplaats betreft het bij deze viskar?

Het betreft hier een ambulante standplaats.

2. Waarom is er voor deze locatie gekozen? Wat zijn de afspraken omtrent tijden en locatie die met deze ondernemer zijn gemaakt? Welke dagen en welke dagdelen staat deze viskar op het plein?

Het college heeft locaties aangewezen, waar het is toegestaan om met een vergunning een standplaats in te nemen of te hebben (RIS 296342).
De verleende vergunning geeft vergunninghouder het recht voor het innemen van een ambulante standplaats ten behoeve van het verkopen van waren op de locatie Weimarstraat/Regentesseplein 147 in Den Haag. Deze locatie is benoemd in bovengenoemd aanwijzingsbesluit. Hierbij mag de openbare straat worden ingenomen wekelijks van maandag tot en met zaterdag van 13:00 tot 19:00 uur. Thans blijkt vergunninghouder de verkoopwagen te laten staan. Hierop zal worden gehandhaafd.

3. Welke andere ondernemers maken gebruik van deze locatie?

Op dit moment geen.

4. Waarom zijn de winkeliersvereniging, wijkcentrum, stadsdeel en bewoners niet gekend in de besluitvorming rondom de plaatsing van deze viskraam?

Conform de Nota Markten, Straathandel en Kiosken zijn de BIZ Weimarstraat en het stadsdeel gekend in de besluitvorming rondom de plaatsing van een ambulante plek. Bewoners en andere belanghebbenden konden reageren op het aanwijzingsbesluit.
Bij de opening van de kiosken in de Fahrenheitstraat zei de wethouder; “Dit is een goed voorbeeld van hoe mooi een Haagse kiosk eruit kan zien en welke invloed dat heeft op het straatbeeld”. En in de voorwaarden voor een standplaats aanvraag staat te lezen; “De verkoopinrichting moet passen in de openbare ruimte van de gekozen locatie”.

5. Waarom is in het geval van deze viskraam niet gekozen voor een meer bij het plein passende kraam maar voor een witte truck die het zicht vanaf de geplaatste bankjes ontneemt en heel prominent het beeld op het plein bepaalt? Is het college met mij van mening dat er hier geen sprake is van een verkoopinrichting die past in de openbare ruimte van de gekozen locatie? Zo nee, waarom niet?

Er is hier geen sprake van een kiosk zoals in de Fahrenheitstraat, maar van een ambulante standplaats. De aanvraag voor deze ambulante standplaats is voorgelegd aan de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR). Deze heeft de aanvraag getoetst op visuele en ruimtelijke aspecten.
De ACOR heeft een positief advies gegeven.

6. Hoe verhoudt zich deze snackwagen met de wens en wedstrijd om een eenduidige Haagse kiosk in Den Haag te hanteren?

Zie beantwoording onder 5.

7. Is het college met mij van mening dat er fouten zijn gemaakt in de procedure in de totstandkoming van deze standplaats doordat er geen overleg is geweest is met de betrokken organisaties? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zie beantwoording onder 4.

8. Hoe gaat het college er voor zorgen dat het Regentesseplein gevrijwaard blijft van dit soort visueel en ruimtelijk ongewenste zaken?

Zie beantwoording onder 5.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
Koen de Snoo Pauline Krikke

In de pers
AD Haagsche Courant, 6 oktober 2017

Laatste nieuws, donderdag 19 oktober
Viskraam staat niet meer permanent op Regentesseplein.