Site pictogram Haagse Stadspartij

Haagse Stadspartij: “Onterechte ontruiming kraakpand”

leegstand

Volgens Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij,
heeft de politie afgelopen woensdag onterecht een kraakpand aan de Oude
Haagweg in Loosduinen ontruimd.

Wijsmuller: “Sinds de nieuwe wet Kraken en Leegstand geldt er een speciale procedure bij kraakacties. Na melding en aangifte van een kraakactie moeten krakers minimaal een week de tijd krijgen om de zaak aan de rechter voor te leggen. Dit is zowel door de
Hoge Raad als het Openbaar Ministerie vastgesteld. Bij de ontruiming van
het pand aan de Oude Haagweg is die procedure niet gevolgd en heeft de
politie illegaal gehandeld.” Wijsmuller heeft hierover schriftelijke
vragen gesteld aan de burgemeester. Ook begrijpt de Haagse Stadspartij
niet waarom de krakers opgepakt zijn wegens huisvredebreuk. Wijsmuller:
“Het pand stond leeg en te koop. Van huisvredebreuk kan dus helemaal geen
sprake zijn”.

Voor foto’s zie:
http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/21-politieonderzoeken/12716-krakers-op-heterdaad-betrapt-2

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 7 juni 2012

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van het persbericht van Politie Haaglanden “Krakers op
heterdaad betrapt” d.d. 7 juni 2012 heb ik onder verwijzing naar artikel
38 van het reglement van orde, de volgende vragen voor het college.

1. Kent het college het persbericht “Krakers op heterdaad betrapt”?

Ja.

2. In het persbericht wordt gesteld dat er verdachten zijn aangehouden wegens huisvredebreuk. Huisvredebreuk is het wederrechtelijk binnendringen van een woning of het besloten lokaal of besloten erf bij een ander in gebruik. Was het gekraakte pand bij een ander in gebruik? Zo ja, bij wie en op welke wijze heeft de politie onderzocht en vastgesteld dat het pand bij een ander in gebruik was?

Er zijn bij het genoemde incident tien verdachten aangehouden. Zeven van hen zijn aangehouden op grond van overtreding van artikel 141 Wetboek van Strafrecht (openlijke geweldpleging) en 3 verdachten op grond van artikel 138a Wetboek van Strafrecht (kraken)

3. Kent het college de Richtlijn Strafrechtelijke ontruimingen van het College van procureursgeneraal gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 december 2010 over het te volgen beleid bij voorgenomen strafrechtelijke ontruimingen van kraakpanden sinds de inwerkingtreding van de Wet Kraken en Leegstand? Zo nee, waarom niet?

Ja.

4. Is deze richtlijn ook bekend bij alle politiebureaus en agenten in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Ja, op basis van deze richtlijn is op 13 december 2012 een korpsvoorschrift vastgesteld, dat aan alle korpsleden bekend is gemaakt.

5. Het beleid zoals beschreven in de richtlijn van het OM schrijft voor dat een ontruiming altijd schriftelijk bij de bewoners moet worden aangekondigd en de krakers behoudens een aantal in de richtlijn genoemde uitzonderingen een termijn moet worden gegeven om de ontruiming aan de rechter voor te leggen. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet en zo ja, waarom is deze procedure in het geval van de Oude Haagweg niet gevolgd?

Nadat de politie op grond van een melding van een burger ter plaatse kwam, werden betrokkenen op heterdaad aangehouden voor genoemde strafbare feiten. Zij waren op dat moment bezig zich toegang tot de leegstaande woning te verschaffen. In dit geval was er nog geen huisrecht gevestigd en was derhalve geen sprake van een (aangekondigde) ontruiming.

6. Kan het college garanderen dat de richtlijn in de toekomst consequent zal worden gehanteerd? Zo ee, waarom niet?

Het naleven van de richtlijn is een zaak van politie en Justitie, niet van het college.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2012-06-13 15:51:22 schreef co:

Wij zijn verheugd met het feit dat de politiek en met name de heer Wijsmuller zich zo aktueel bezig houd en zich zorgen baart over de uitvoering van het beleid in onze gemeente wat betreft krakers. Aangezien dat er volgens vonnis van 14 maart 2012 de panden gelegen aan de Oude Haagweg 495-497, oude wasserij al reeds 3 jaar gekraakt ontruimd mag gaan worden indien nodig met de sterke arm der wet. Vandaar deze nieuwe poging van ons. Inmiddels hebben we ook de burgemeester in een brief gevraagd een boetebesluit te nemen tegen de eigenaar van het pand aan de oude haagweg 353. Wij zijn blij met uw gestelde vragen en zien graag de antwoorden van b&w tegemoet. Kraken gaat door! U zal snel weer nieuws van ons vernemen

met vriendelijke groeten,

co
een van de krakers van Oude Haagweg 353

2. Op 2013-09-01 13:09:15 schreef rem:

Rabbi je woonde op 495

Mobiele versie afsluiten