Gemeente moet ruimte voor 80 sociale woningen op Scheveningen zoeken

In 2012 sprak de gemeenteraad af dat er als compensatie van minder sociale woningen op het Norfolkterrein extra sociale woningen in Scheveningen zouden worden gebouwd. 10 jaar later wilde het college daar niet aan. In een brief verwees zij naar projecten ver buiten Scheveningen waar bovendien helemaal geen 80 extra socialen woningen worden gerealiseerd.

In de raad van 1 december 2022 dienden we daarom een motie in om nu echt op zoek te gaan naar ruimte voor die woningen en er ook concrete acties aan te verbinden. Deze motie is aangenomen!

stemminguitslag motie

 

De motie:

Motie: Zoek ruimte voor 80 sociale woningen in Scheveningen

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van de Commissiebrief: Inventarisatie sociale woningbouw Scheveningen Haven (RIS310640),

Constaterende, dat:

  • De raad in 2012 heeft ingestemd met 20% sociale woningen op het Norfolkterrein;
  • De raad toen akkoord is gegaan met deze afwijking van de norm van 30% onder de voorwaarde dat het college compensatie door middel van 80 sociale woningen in het Havenkwartier aanbod;
  • Er een ongekend gebrek is aan sociale woningen in Den Haag en Scheveningen.

Overwegende, dat:

  • In de brief (RIS310640) is opgenomen dat er geen concrete plannen zijn om die 80 sociale woningen te realiseren in het Havenkwartier;
  • Tegelijkertijd stelt de brief dat de ambitie om de woningen toe te voegen wel blijft staan;
  • In de brief verwezen wordt naar projecten ver buiten Scheveningen waar er mogelijke sociale woningen komen;
  • In die projecten overigens ook geen 80 “extra” sociale woningen worden gerealiseerd;
  • Er in Scheveningen nog enkele projecten op stapel staan zoals de vernieuwing van Palace promenade en de laatste bouwprojecten op het Norfolkterrein.

Verzoekt het college:

  • Een locatiescan uit te voeren waarin de gemeente zoekt naar mogelijkheden om in totaal 80 sociale woningen te realiseren in het stadsdeel Scheveningen op afzienbare termijn;
  • De raad te informeren over de gevonden oplossingen en de daarbij behorende termijnen.