Site pictogram Haagse Stadspartij

Geen reuring maar rust op het stille strand

Onlangs werd door de gemeente een vragenlijst verspreid waarin stond te lezen dat “de gemeente Den Haag denkt dat een beperkte uitbreiding van de jaarrondexploitatie meerwaarde heeft voor gebied en de stad”. 600 bewoners van de Haagse kuststrook, 90 ondernemers langs de Haagse kust en 500 strandbezoekers hebben meegedaan aan deze enquête. Op dit moment loopt het exploitatieseizoen voor strandtenthouders structureel tot 31 oktober, waarbij het strand op 1 november schoon en leeg wordt opgeleverd.

In schriftelijke vragen heeft Joris Wijsmuller het college om meer duidelijkheid gevraagd over de vragenlijst en de jaarrondexploitatie op het stille strand. De Haagse Stadspartij ziet niks in uitbreiding van de jaarrondexploitatie op het stille strand. In dit Natura2000 gebied moet de rust behouden blijven voor natuur en rustzoekers. In Scheveningen is genoeg plek voor reuring .

Joris Wijsmuller vraagt zich dan ook af waarom jaarrondexploitatie van strandtenten een meerwaarde zou hebben voor Natura2000-gebied. En hoe een mogelijke uitbreiding van de exploitatie zich verhoudt met de regels voor de natuurgebieden en bij het tegengaan van de stikstofuitstoot.

De Haagse Stadspartij wil ook weten onder welke doelgroep de enquête is verspreid, in welke wijken, bij welke ondernemers en bij welke belangenorganisaties. Mensen blijken in strandtenten gevraagd te zijn de enquête in te vullen hetgeen een vertekend beeld zou geven.

Joris Wijsmuller: “Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met de uitkomsten van de vragenlijsten en wat de vervolgstappen zijn van het college, wat mij betreft verandert er niets op het stille strand!”

Schriftelijke vragen: Jaarrondexploitatie stille strand
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Het raadslid de heer Wijsmuller heeft op 3 februari 2020 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. In de Strandnota 2017-2022 is opgenomen dat het exploitatieseizoen structureel loopt tot 31 oktober, waarbij het strand op 1 november schoon en leeg wordt opgeleverd. Onlangs werd door de gemeente een vragenlijst verspreid waarin stond te lezen dat “de gemeente Den Haag denkt dat een beperkte uitbreiding van de jaarrondexploitatie meerwaarde heeft voor het gebied en de stad”.

1) De enquête heeft opengestaan van 3 december 2019 tot 17 januari 2020. In deze periode hebben circa 600 bewoners van de Haagse kuststrook, 90 ondernemers langs de Haagse kust en 500 strandbezoekers meegedaan. Onder welke doelgroep is deze vragenlijst precies verspreid; in welke wijken, welke ondernemers en bij welke belangenorganisaties?

De enquête is uitgezet bij een diverse groep belangenvertegenwoordigers. In deze groep zitten de verschillende bewonersorganisaties langs de kust, als ook meerdere ondernemersverenigingen en natuurverenigingen, waaronder de AVN en de Stichting Duinbehoud. Deze
belangenvertegenwoordigers is gevraagd om de enquête uit te zetten onder hun achterban. In totaal hebben er 1400 respondenten deelgenomen aan de enquête.

2) Welke vragen bevat de vragenlijst en waar is deze vragenlijst terug te vinden?

Het college heeft bewust gekozen voor een brede vragenlijst waarin de respondenten is gevraagd naar hun zienswijze op de Haagse kust en specifiek ook jaarrondexploitatie. De verkregen input wordt benut voor het verdere participatie-traject ten behoeve van besluitvorming over jaarrondexploitatie. De vragenlijst staat inmiddels niet meer online, aangezien de deadline voor reageren verstreken is.

3) Waarom zou jaarrondexploitatie van strandtenten een meerwaarde hebben voor Natura2000-gebied?

Zoals u kunt lezen in de commissiebrief ‘ontwikkelingen strand’ RIS303050 is het college aan het uitwerken of en hoe jaarrond beperkt en gefaseerd kan worden uitgebreid. Hierbij zijn door het college meerdere uitgangspunten gesteld, waaronder: “Alleen jaarrond op het strand grenzend aan het stedelijk achterland en niet grenzend aan natuurgebieden (Natura 2000). Daarmee beschermen we de natuur en zijn de jaarrondpaviljoens goed toegankelijk en direct bereikbaar vanuit het achterland via bestaande infrastructuur. Dit betekent dat er geen jaarrond toegestaan zal worden op het stille strand en het Noordelijke strand (Zwarte Pad).”

4) Hoe verhoudt uitbreiding van de jaarrondexploitatie zich met de regels voor Natura2000-gebied en het tegengaan van de stikstofuitstoot?

Dit is een onderzoeksvraag die wordt meegenomen in het lopende traject.

5) Er ligt een omgevingsvergunningsaanvraag voor de periode maart tot november voor Strandslag 7, exploitatienummer 9 (op het stille strand). Heeft deze aanvraag aanleiding gevormd voor de vragenlijst of is het toeval? Zo ja, waarom?

Dit betreft een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bestaande seizoensgebonden strandpaviljoen ter hoogte van Strandslag 7, exploitatienummer 9. Deze aanvraag is ingediend om de tijdelijke omgevingsvergunning, die na 10 jaar verloopt, te vernieuwen. Deze vergunning is niet de aanleiding van de vragenlijst, de aanleiding van de vragenlijst is de uitwerking van een eventuele beperkte en gefaseerde uitbreiding van jaarrondexploitatie zoals aangekondigd in de bij het antwoord op vraag 3 genoemde commissiebrief.

6) Is bij de bewoners ook duidelijk aangegeven hoe zij bezwaar kunnen maken tegen aanvragen van omgevingsvergunningen. Zo nee, waarom niet?

Voor omgevingsvergunningsaanvragen van strandpaviljoens geldt dezelfde werkwijze als voor gelijksoortige aanvragen elders in de stad.

7) Is het college met mij van mening dat er genoeg reuring is op het strand van Scheveningen, en dat het stille strand stil moet blijven en daar geen jaarrondexploitatie mogelijk moet zijn? Zo nee, waarom niet?

Ja, zie het antwoord op vraag 3.

8) Wat gaat er gebeuren met de uitkomsten van de vragenlijsten en wat zijn de vervolgstappen?

De uitkomsten van de vragenlijst zullen samen met de overige input uit het participatietraject worden verwerkt in een voorstel. Het college zal dit voorstel voor de zomer aan de raad sturen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris a.i.,      de wnd. burgemeester,
Ilma Merx                  Johan Remkes

Mobiele versie afsluiten