Fietsenstallingen beter benutten

Bewoners uit de Archipelbuurt trekken aan de bel over het feit dat er dicht bij huis te weinig veilige fietsparkeerplaatsen zijn. Daardoor staan veel fietsen tegen de gevels waardoor mensen met een rolstoel of wandelwagen er niet of nauwelijks langs kunnen. Ook is er weinig ruimte om meer fietsnietjes te plaatsen.
Bewoners uit de Batjanstraat geven aan dat in hun straat de parkeernood hoog is, terwijl bij een woningcomplex op de hoek van de Batjanstraat en de Delistraat de fietsenstalling voor een deel leeg staat. De Haagse Stadspartij vindt het de moeite waard om voor de hele stad te onderzoeken of bestaande fietsenstallingen van corporaties, kantoren en scholen beter benutten kunnen worden door buurtbewoners er ’s avonds hun fiets te laten stallen.
“Juist als de mogelijkheden beperkt zijn, is het zaak om eerst te bekijken of bestaande stallingen beter benut kunnen worden,” aldus raadslid Gerwin van Vulpen.

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 31 augustus 2015 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Van de bewoners in de Archipelbuurt vernamen wij dat er in die buurt een gebrek is aan veilige stallingen dicht bij huis. Veel fietsers staan op de smalle stoepen tegen de gevels, waardoor mensen met rolstoelen of wandelwagen er niet of nauwelijks langs kunnen. Ook is er te weinig ruimte om meer fietsnietjes te plaatsen. Bewoners uit de Batjanstraat geven aan dat op straat de nood hoog is terwijl bij een Vestiawooncomplex op de hoek Batjanstraat en Delistraat de fietsenstalling voor een deel leeg staat. De Haagse Stadspartij vindt het de moeite waard om de onderzoeken of fietsenstallingen van kantoren en scholen beter benut kunnen worden door buurtbewoners er s ’avonds hun fiets te laten stallen. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bereid om een inventarisatie te maken van bestaande fietsenstallingen in woonbuurten die geschikt zijn om buurtbewoners hun fiets te laten stallen? En deze inventarisatie aan de raad voor te leggen? Zo nee, waarom niet?

Het college ziet hier voor de gemeente geen voortrekkersrol. In lijn met het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse Kracht 2014 – 2018 is er een subsidieregeling voor buurtstallingen van kracht. Daarbij ligt het initiatief voor het realiseren (of opknappen) van een buurtfietsenstalling bij bewoners zelf. De gemeente Den Haag faciliteert met een financiële steun in de rug, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Bewoners kunnen in hun buurt zelf de gevraagde inventarisatie uitvoeren, zij kennen hun eigen woonbuurt immers het best. Als er geschikte ruimtes gevonden worden die beschikbaar zijn, kan er met behulp van de subsidieregeling een buurtfietsenstalling gerealiseerd worden.

2. Is het college bereid om de beheerders van deze fietsenstallingen te benaderen met de vraag deze open te stellen voor buurtbewoners? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 1. Het college vertrouwt op de Haagse Kracht, waarbij bewoners zelf contact kunnen leggen met de beheerders van deze fietsenstallingen.

3. Is het college bereid om te onderzoeken of Biesieklette indien nodig deze stallingen zou kunnen beheren?

Zie het antwoord op vraag 1. Voor buurtfietsenstallingen geldt dat het beheer de verantwoordelijkheid is van de initiatiefnemer/eigenaar. Uiteraard staat het de initiatiefnemer/eigenaar vrij om Biesieklette, tegen betaling, in te schakelen voor het beheer van een buurtfietsenstalling.

4. Is het college bereid om de toegankelijkheid en het beheer van de fietsenstallingen van woningbouwcorporaties bij de prestatieafspraken mee te nemen? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 1.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen