Elly Burgering vindt een goede klachtenregeling Wmo belangrijk

In de gemeenteraad van 18 december zijn na lange voorbereiding de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning en het beleidsplan Wmo definitief geworden. Elly Burgering heeft daarbij verschillende moties ingediend. In een van de ingediende moties vroeg zij om invoering van een klachtenwijzer Wmo, Zorg en Welzijn. Met daarin aanwijzingen hoe en waar men klachten kan indienen over zorg- en welzijnsaanbod. Voor de Wmo zijn de jaren 2015 en 2016 overgangsjaren. Op basis van ervaringen wordt de uitvoering stapsgewijs verbeterd en ontwikkeld, samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en experts in de stad. “Het zorglandschap wordt voor de burgers steeds complexer”, aldus Elly. “Het wordt voor mensen daardoor steeds ingewikkelder om te achterhalen tot wie zij zich met klachten kunnen wenden”. Klachten zijn voor de overheid en de instellingen belangrijke signalen aan de hand waarvan aanbod kan worden aangepast/ bijgesteld. Een klacht is een middel voor inwoners om minder goede ervaringen over te brengen. Daarmee kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd! Omdat de wethouder de toezegging heeft gedaan hier serieus naar te willen kijken, heeft Elly de motie ingetrokken.