Stadspartij en VVD: “Neem bewonersplan Regentesselaan serieus”

Als je je voordeur uitloopt, dan moet je een veilige, schone en groene straat instappen. Helaas geldt dit niet voor de bewoners van de Regentesselaan. Wanneer zij hun voordeur uitlopen, dan zien zij een straat met een middenberm waarvan het gras kapot is, waar weesfietsen staan en waar regelmatig afval ligt.
De bewoners balen hier zo van, dat zij zelf opruimacties organiseren en zelfs een initiatiefgroep opgericht hebben. De initiatiefgroep ‘Weer trots op de Regentesselaan’ heeft een plan opgesteld om te investeren in de straat, maar de gemeente gaf helaas niet thuis.
VVD-woordvoerder Jeroen van Dijken: “Alle Hagenaars moeten kunnen genieten van een veilige, schone en mooie straat. De gemeente moet zorgen voor groenonderhoud en de aanpak van weesfietsen. Laat de gemeente en de bewoners samen optrekken om de straat weer mooi te maken.”
Ook raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij roept de gemeente op tot actie: “Dit is een goed voorbeeld van Haagse Kracht en ik begrijp niet waarom dit plan niet wordt gewaardeerd”.
De partijen hebben gezamenlijk vragen gesteld aan het College. In deze vragen roepen zij het College op de plannen om de middenberm van de Regentesselaan te verbeteren nogmaals te bekijken en dit keer wel in overleg te treden met de bewoners om tot een goede oplossing te komen.
Want iedereen heeft recht op een veilige, schone en mooie straat, ook de bewoners van de Regentesselaan!Hieronder de vragen:

De raadsleden mevrouw Michon en de heer Bos hebben op 7 december 2016 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De middenberm van de Regentesselaan is verloederd. Het gras is kapot, er staan weesfietsen en er ligt regelmatig afval. Het vormt letterlijk en figuurlijk een barrière in de straat. Bewoners balen hier zo van dat ze regelmatig opruimacties organiseren. Dit blijkt niet voldoende. De straat moet grondiger worden aangepakt om verloedering tegen te gaan. De bewoners, verenigd in de initiatiefgroep ‘Weer trots op de Regentesselaan’, hebben daarom gezamenlijk een plan opgesteld. Het plan is voorgelegd aan het college en die heeft het plan, geheel van tafel geveegd.

1. Ben u bekend met het plan dat door de initiatiefgroep is opgesteld?

2. Met een commissiebrief d.d. 5 april 2016 heeft het college de Eerste Voortgangsrapportage Wijkaanpak Nieuwe Stijl ‘Opwaartse Kracht! ’naar de raad gestuurd. In hoofdstuk 2.7 Segbroek/Regentesse-en Valkenboskwartier (ReVa) worden door het collega een tweetal ‘Kansrijke Ideeën en initiatieven in ontwikkeling” genoemd, waaronder dit plan van de initiatiefgroep. Is het college hiervan op de hoogte?

3. Bent u bekend met het feit dat het plan, tegen de verwachtingen van de bewoners in, geheel van tafel is geveegd?

De Haagse VVD en de HSP zijn van mening dat de straat behoorlijk verloederd is en dat het nu echt tijd wordt om de middenberm aan te pakken. Als dit niet gebeurt, zal de straat nog verder in verval raken en dit heeft een negatieve uitwerking op de leefbaarheid, criminaliteit en sociale cohesie.
4. Deelt het college de visie van de initiatiefgroep, de VVD en de HSP dat de Regentesselaan nodig moet worden opgeknapt?

5. Bent u bereid om in overleg te treden met de initiatiefnemers om te kijken hoe het plan financieel haalbaar kan worden gemaakt en op korte termijn uitgevoerd kan worden?

6. Bent u bereid daarbij ook oog te houden voor het aantal parkeerplaatsen in de Regentesselaan?

7. Buurtbewoners geven aan dat zij zelf de openbare ruimte niet mogen aanpakken en verbeteren. Zij steken de handen wel zelf uit de mouwen. Hoe kan het college zorgen dat de initiatiefgroep samen met bewoners en ondernemers, het eigenaarschap houdt over de middenberm, de uitstraling en het onderhoud?

Ad 1 t/m 7
De middelen van Wijkaanpak Nieuwe Stijl zijn niet bedoeld voor grootscheepse herinrichtingen of onderhoudsbeurten. Daarvoor stellen we jaarlijks de budgetten voor onderhoud aan de openbare ruimte beschikbaar. Bovendien gaat Wijkaanpak Nieuwe Stijl, zoals vastgesteld in de raad (RIS282571), uit van cofinanciering. Daarvan is bij dit project geen sprake. Er zijn vanuit de Wijkaanpak Nieuwe Stijl dan ook geen middelen beschikbaar voor deze herinrichting! Het oorspronkelijke voorstel van het buurtinitiatief ‘Samen weer trots op de Regentesselaan’ voorzag in tal van laagdrempelige initiatieven op en rond de Regentesselaan, maar is uiteindelijk geworden tot een plan voor een grootschalige fysieke herinrichting van de openbare ruimte. Het college ziet wel mogelijkheden voor kleine verbeteringrepen, met als uitgangspunt het oorspronkelijke voorstel van de bewoners. Het stadsdeel zal hierover in overleg treden met de initiatiefnemers.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen