Dwaze ingreep in beschermde natuur Moerwijk

De gemeenteraad heeft op 16 december 2020 het bestemmingsplan “Kop Assumburgweg” vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk om circa 548 woningen te bouwen naast station Moerwijk op de plek van de voormalige brandweerkazerne. De woningen zijn met de huidige woningnood zeer welkom, maar de Haagse Stadspartij heeft grote bezwaren tegen het bouwen in de ecologische zone.

Raadslid Peter Bos: “Met het aanwijzen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur verplicht het gemeentebestuur zich om deze duurzaam in stand te houden en waar mogelijk te versterken. En vervolgens zet wethouder Balster (PvdA) zijn kaken in de ecologische zone van de Erasmuszone met dit bouwplan bij station Moerwijk. Onbegrijpelijk.“

Samen met de Partij voor de Dieren dienden we een motie in om het bestemmingsplan in te trekken en te komen met een aangepast plan waarin de ecologische verbindingszone niet wordt aangetast. De motie werd verworpen.

De SP diende een motie in om samen met een delegatie van vertegenwoordigers van De Kazerne te inventariseren welke ondernemers interesse hebben om naar de Twickelstraat te verhuizen. Deze motie steunden wij en deze is ook aangenomen.

De Haagse Stadspartij diende een motie in om iedere aantasting of wijziging van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in een raadsbesluit voor te leggen aan de raad. De motie is verworpen. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij:

“De Stedelijke Groene Hoofdstuctuur is hiermee vogelvrij geworden. Goed nieuws voor projectontwikkelaars en een ramp voor de natuur in onze dichtbebouwde stad”.