18 Sep 2008. De raad heeft de bouwplannen voor Mariahoeve afgeremd door in te stemmen met twee moties om de recreatieve waarde van de Schenkstrook te versterken. De bouw van 270 woningen in het groen, zoals het college voorstelde, is daarmee op de helling gekomen.

 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de toekomstvisie Mariahoeve. Het is een verdichtingsplan (ong. 800 nieuwe woningen bij de bestaande voorraad van 7000), maar ook met impulsen voor wijkpark de Horst, welzijnsvoorzieningen, werkgelegenheid en openbare ruimte.

De angel van de discussie zat in de Schenkstrook. Het college wil midden in dit groene gebied aan de rand van Mariahoeve, onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, maar liefst 270 woningen bouwen en zo een wig in deze groene long drijven. De woningen zouden moeten komen in het verlengde van de Reigersbergenweg, in plaats van de huidige stadsboerderij en de naastgelegen schapenweide. Dat is de voormalige olieoverslaglocatie van de NAM ( tussen 1956 en 1988 is er 7,4 mljn. kubieke meter olie uit de grond van Mariahoeve getrokken).

De bewoners zijn in grote meerderheid tegen verplaatsing van de kinderboerderij, zo bleek uit een onlangs gehouden enquete. Een overgrote meerderheid van de raadsfracties (iedereen behalve de PvdA) wilde het behoud van de Stadsboerderij als uitgangspunt en legde dit vast in een motie. Wethouder Norder stribbelde tegen: hij wilde dit wel onderzoeken, maar kon de raad nog niets beloven.

De Haagse Stadspartij, fel tegenstander van bouwen in het groen, pleitte nog voor verdere versterking van de recreatieve waarde van de Schenkstrook door naast de volkstuinen, schooltuinen en stadsboerderij een nieuwe natuurspeeltuin aan te leggen. Dat is een nieuw fenomeen: geen wipkippen of klimrekken tussen de flats, maar spelen in een natuurlijke omgeving met takken, modder, water en vuur. De huidige schapenweide bijvoorbeeld biedt hiervoor in combinatie met water (meer waterberging is een opgave, de met olie vervuilde grond moet worden afgegraven) goede mogelijkheden. Ook deze motie (zie hieronder) werd unaniem aangenomen.

Het lijkt er dus op dat de raad tweebelangrijke stappen heeft gezet om het bouwen in het groen van de Schenkstrook te stoppen. Maar het is nog niet gedaan. Over een half jaar komt de wethouder naar de raad terug met de resultaten van zijn onderzoek en ongetwijfeld ook met zijn streven om woningbouw te realiseren. De strijd om de Schenkstrook zal dan definitief beslecht worden.

Motie Natuurspeeltuin

De gemeenteraad op 18 september 2008 in vergadering bijeen ter bespreking van RV 163 ‘Toekomstvisie Mariahoeve’;

Constaterende dat:
– de groene setting een belangrijke kwaliteit van Mariahoeve is;
– de Schenkstrook als restant van het oude veenweidegebied verwijst naar het oorspronkelijke landschap waarop Mariahoeve is gebouwd;
– de Schenkstrook onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur en een belangrijke functie vervult voor zowel waterberging als recreatie door de combinatie van schooltuinen, kinderboerderij en volkstuinen;

Overwegende dat:
– de ‘Toekomstvisie Mariahoeve’ uitgegaat van het behouden en versterken van de groene hoofdstructuur, het verhogen van de waterbergingscapaciteit en het verbeteren van de recreatie- en speelmogelijkheden;
– natuurspeelplaatsen worden genoemd in de nieuwe nota ‘Spelen in de stad’;

Verzoekt het college de mogelijkheiden te onderzoeken voor realisatie van een natuurspeeltuin in de Schenkstrook, en de raad hierover te rapporteren.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij