Daar bij die waterkant?
Niet na 23 uur

De Haagse Stadspartij is verbaasd dat uitspanning De Waterkant zich strikt moet houden aan de sluitingstijd van 23.00 uur als er af en toe iets cultureels wordt georganiseerd.
Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: ‘De houding van de gemeente is niet erg klantvriendelijk en creatief. De Waterkant vraagt een paar keer per jaar om toestemming, maar wordt dan in een bureaucratisch moeras gezogen waar je gillend gek van wordt.

Een film in het kader van het Indian Film Festival, een whiskyproeverij met muziek van Dramtune of een dansvoorstelling van Lonneke van Leth, om 23.00 uur moet iedereen vertrokken zijn van het grasterras.
Peter Bos: ‘Het is van de zotte dat je op een mooie zomeravond op zo’n prachtige locatie als de zon net is ondergegaan al weg moet. Er wonen geen mensen in de directe omgeving en dit moet toch gewoon af en toe kunnen?
In de schriftelijk vragen die de Haagse Stadspartij aan het college heeft gesteld wordt ook een oplossing aangereikt, namelijk een aanpassing van de regels zodat een en ander met een evenementenvergunning kan worden geregeld.
Peter Bos: ‘Ik verwacht dat dit snel opgepakt wordt, zeker door een college dat meer cultuur en reuring wil.’

Schriftelijke vragen

Het raadslid de heer Bos heeft op 15 juni 2017 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Aan het water tegenover de Haringkade bevindt zich het seizoensgebonden grasterras met roeibootjesverhuur van horeca-uitspanning Theeschenkerij Waterkant. Ook beheert de Waterkant een expositieruimte in de bunker die zich op het terrein bevindt waar kunstexposities gehouden worden. Zowel de Waterkant als derden organiseren zo nu en dan culturele activiteiten. Hierover heb ik, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen.

1. Incidenteel zijn er de afgelopen jaren aanvragen ingediend voor vergunningen om ‘s-avonds culturele activiteiten te organiseren in de open lucht op het grasterras bij de Waterkant. Het ging om sfeervolle activiteiten als Dramtune, filmvertoning Indian Filmfestival, Lonneke van Lith dansproductie etc. Door de gemeente worden echter voortdurend bureaucratische drempels opgeworpen. Zo stelt de gemeente dat het horecabeleid de sluitingstijden van terrassen buiten uitgaanskernen tot 23.00 uur beperkt en de APV geen ontheffingsmogelijkheid biedt. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja dit is juist.

2. De verlaatjes die ondernemers van categorie 2-horeca-inrichtingen 12 keer per jaar kunnen aanvragen, hebben uitsluitend betrekking op de openingstijden van de inrichting zelf en niet op het bijbehorende terras. Ook dit biedt voor de Waterkant volgens de gemeente dus geen soelaas. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

 Ja dit is juist.

3. De Waterkant heeft ook nog geprobeerd om met een evenementenvergunning een en ander te regelen. Men krijgt dan te horen dat indien er door of bij een horeca-inrichting met een zekere regelmaat een beroep gedaan wordt op aanvullende evenementenvergunningen er strijd met beleid en regels is. Kan het college aangeven welke weigeringsgronden op grond van de APV in zo’n situatie van toepassing zijn?

Voor de exploitatie van een horeca-inrichting geldt een vergunningplicht als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening (APV). De vergunning bepaalt de begrenzing van de horecafunctie en onder welke voorschriften exploitatie mag plaatsvinden.  Een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de APV is een incidentele gebeurtenis gericht op het bieden van publiek vermaak. Voor het houden van een evenement is een vergunning nodig. Indien er, in verband met de begrenzing van de horecafunctie door de APV en de vergunningvoorschriften, met een zekere regelmaat een beroep wordt gedaan op het evenementenregime, is er feitelijk sprake van een wens om de reguliere exploitatie uit te breiden. Deze (gewenste) uitbreiding stuit op de voorschriften die, mede ter bescherming van het woon- en leefklimaat, juist op grond van de exploitatievergunning aan de horecafunctie zijn gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sluitingstijden. Regelmatige afgifte van evenementenvergunningen zou de voorschriften m.b.t. horeca-inrichtingen illusoir maken.

4. Met welke andere regels en beleid zou er volgens het college in zo’n geval strijd zijn?

Dit hangt af van de aard van de activiteit. Indien er sprake is van het schenken van alcohol, is de Drank- en Horecawet (DHW) van toepassing. Deze wet bevat waarborgen met het oog op volksgezondheid en hygiëne. De Waterkant beschikt ook over een DHW-vergunning. Dit maakt het mogelijk om gedurende de op basis van de APV geldende openingstijden voor de inrichting en het bijbehorende terras alcohol te schenken. Ons is bekend dat de Waterkant de wens heeft om meerdere keren in de zomer op het terras na sluitingstijd van 23.00 uur whisky te kunnen serveren en ook buiten het terras. Het schenken van sterke drank buiten het terras is niet toegestaan op grond van de Dranken Horecawet. Een evenementenvergunning kan de voorschriften van de Drank- en Horecawet niet opzij zetten.

5. Kan het college concreet aangeven wat precies wordt bedoeld met “een zekere regelmaat”?

Hieronder verstaat het college 3 keer of meer per jaar.

6. Is het college met ons van mening dat culturele activiteiten bij horeca-inrichtingen positief kunnen zijn voor de reuring en de aantrekkelijkheid van de stad? Zo nee, waarom niet?

Ja.

7. In Rotterdam bestaat de mogelijkheid om met een evenementenvergunning een geluidje voor het buitendeel (bijv. terras) van een inrichting af te geven (zie Onderzoeksrapport Peutz Geluidsnormen Horeca, RIS 297053). Een geluidje geldt op zondag tot en met donderdag tot 00:00 uur en op vrijdag- en zaterdagnacht tot 02:00 uur. Is het college bereid om iets dergelijks ook in Den Haag mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Het college komt, zoals toegezegd, voor het einde van dit jaar met een voorstel voor de invulling van de individuele festiviteiten (ook wel incidentele geluidjes of individuele geluidsontheffingen genoemd).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                    de burgemeester,
Annet Bertram                                 Pauline Krikke

2 Responses

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.