Camera’s kunnen gekwalificeerd zorgpersoneel niet vervangen!

Raadslid Elly Burgering van de Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over Haagse zorginstellingen die gekwalificeerd zorgpersoneel vervangen door camera’s. De Haagse Stadspartij vindt dit een zeer onwenselijke ontwikkeling en wil dat wethouder Klein met deze zorginstellingen gaat praten.

Op 24 augustus verscheen in het Algemeen Dagblad het bericht dat een aantal Haagse woonzorgcentra hun bewoners met camera’s in de gaten houdt zodat zij minder betaald personeel hoeven in te zetten. De cameradienst vervangt in deze woonzorgcentra ook de controlerondes in de nacht.

Elly Burgering: “Dit is weer een typisch voorbeeld van het doorgeschoten rendementsdenken dat vandaag de dag zo dominant is. Alles moet zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd waardoor de menselijke maat helemaal naar de achtergrond verdwijnt. Dit is absoluut niet het soort samenleving waar wij als Haagse Stadspartij voor staan. Zorg gaat in de eerste plaats om mensen en daar blijf ik me vol voor inzetten”.

De Haagse Stadspartij gruwelt van het idee dat mensen die zorg nodig hebben in de gaten worden gehouden door camera’s en steeds minder menselijk contact hebben met zorgwerkers van vlees en bloed. Raadslid Elly Burgering wil dat de wethouder zijn best doet om dit soort praktijken in Den Haag kritisch te volgen en terug te dringen.

Het raadslid mevrouw Burgering heeft op 25 augustus 2015 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Op 24 augustus verscheen in het Algemeen Dagblad het artikel ‘Camera houdt oogje in het zeil in Haagse verpleegcentra’.
Volgens dit artikel houden Haagse woonzorgcentra hun bewoners via camera’s in de gaten zodat zij minder betaald personeel hoeven in te zetten. Ook vervangt de cameradienst de controlerondes in de nacht. De Haagse Stadspartij vindt het door camera’s vervangen van gekwalificeerd zorgpersoneel een zeer onwenselijke ontwikkeling. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met bovengenoemde ontwikkeling bij Haagse verzorgingshuizen waarbij gekwalificeerd zorgpersoneel wordt vervangen door camera’s?

Het college is bekend met de mogelijkheden van cameratoezicht in verpleeghuizen.

2. Is het college met mij van mening dat het vervangen van gekwalificeerde zorgwerkers door camera’s de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt? Zo nee, waarom niet?

Voor zover bekend worden er geen gekwalificeerde zorgmedewerkers vervangen door camera’s.

3. Is het college met mij van mening dat de privacy van cliënten onder druk komt te staan wanneer zij continu door camera’s in de gaten worden gehouden?

Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor patiëntenzorg en het naleven van de rechten van hun cliënten. De Inspectie Gezondheidszorg controleert hen in deze.

4. Is het vervangen van gekwalificeerd zorgpersoneel door camera’s in de opvatting van het college een gewenste ontwikkeling? Zo ja, waarom?

Voor zover bekend worden er geen gekwalificeerde zorgmedewerkers vervangen door camera’s.

5. Zo nee, is de wethouder SEZH bereid de zorgaanbieders hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat het toevoegen van camera’s en andere domotica geen ongewenste ontwikkeling is. Het aanspreken van zorgaanbieders is dan ook niet aan de orde.

6. Hoe kan de wethouder SEZH ervoor zorgen dat dit soort praktijken in de toekomst worden voorkomen?

Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de zorg en het naleven van de rechten van hun cliënten. Het is aan de raden van toezicht, de raden van bestuur, de directie, de cliëntenraden en de medezeggenschapsraden van die instellingen om af te wegen in welke mate ICT-toepassingen het werk, verblijf en de zorg beter en aangenamer maken.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

1 Response