Bomenkap Laan van Meerdervoort kan van tafel

De bomen aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag hoeven niet te worden gekapt om de aanleg van extra parkeerplaatsen mogelijk te maken. Er is op dit moment een overschot van 79 parkeerplaatsen in de Vruchtenbuurt, in plaats van een tekort van 551, zoals de gemeente stelt.

 

Zowel onderzoek als second opinion tonen parkeeroverschot aan

Bewoners van de Laan van Meerdervoort hebben de telgegevens van de wethouder door onafhankelijk verkeerstechnisch bureau MAS opnieuw laten doorrekenen. En er blijkt geen tekort te zijn van 551 parkeerplaatsen maar juist een overschot van 79. “Dat is te gek voor woorden, dan heeft de raad dus een beslissing genomen op basis van onjuiste gegevens. Dat kan natuurlijk niet!”, stelt Gerwin van Vulpen, raadslid Haagse Stadspartij.

De Haagse Stadspartij heeft het rapport van de bewoners voor een second opinion aangeboden bij de verkeersdeskundigen van bureau Ligtermoet en Partners in Gouda. Ook deze second opinion komt tot dezelfde conclusie (zie bijlage). De conclusie van MAS is volgens hen op de juiste gegevens en rekenmethode gebaseerd.

De Haagse Stadspartij vindt dat de wethouder onmiddellijk de voorbereidingen om de bomen te kappen stop moet zetten en heeft samen met GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en Groep de Mos schriftelijke vragen ingediend.

Bomenstrijd laait op
(AD/Haagsche Courant, 6 jul 2013)

DEN HAAG Omwonenden van de Laan van Meerdervoort trekken opnieuw ten strijde tegen de kap van 196 bomen. De bomen moeten wijken voor parkeerplekken, maar die zijn helemaal niet nodig, zo zou blijken uit een onafhankelijk rapport. `Er is juist een overschot.’

Rapport Laan-bewoners: gemeente zat fout

De gemeente heeft fouten gemaakt, concludeert het onafhankelijke adviesbureau dat door de actiegroep Laat de Laan de Laan werd ingeschakeld. ,,Op basis van de gemeentelijke gegevens komen zij tot de conclusie dat er niet een tekort is van 551 parkeerplaatsen in de Vruchtenbuurt, maar juist een overschot van 79 plekken, zegt Peter van den Boogert. ,,De bomen langs de laan hoeven dus helemaal niet weg.

Ook Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij spreekt van fouten. Om een welles-nietesspelletje met de gemeente te voorkomen bood de Haagse Stadspartij het rapport voor een second opinion aan bij andere onafhankelijke verkeersdeskundigen. Zij bevestigen de conclusies.

,,We hebben verkeerswethouder Peter Smit om opheldering gevraagd, zegt Van Vulpen. ,,Het zou zomaar kunnen dat we als gemeenteraad het besluit om de bomen op de Laan van Meerdervoort te kappen op verkeerde gegevens hebben gebaseerd. Dat is nogal wat.

De dreun was eind vorig jaar groot bij de vele omwonenden van de Laan van Meerdervoort die zich tijdenlang hadden verzet tegen het voornemen van Smit om 196 iepen en populieren te rooien in hun straat. Een meerderheid van de Haagse raad was het met de wethouder eens dat de kap nodig is om voor de Vruchtenbuurt 206 parkeerplekken te realiseren. In deze buurt zouden volgens de VVD-bestuurder ruim 500 parkeerplaatsen te weinig zijn.

De woordvoerder van wethouder Smit laat weten dat er nog geen tijd is gevonden om het tegenrapport uitvoerig te bestuderen. ,,Maar op het eerste gezicht lijkt het er niet op dat er nieuwe argumenten tégen het besluit van de gemeenteraad zijn gevonden,” aldus de zegsvrouw.

Nieuwe bomen

Overigens is in dat raadsbesluit van eind december naast de grootschalige kap ook afgesproken dat er 157 nieuwe bomen worden geplant op dit 1200 meter lange stuk van de Laan.

Voor de actiegroep bevestigt het rapport en de second opinion wat ze al dachten. ,,We hopen nu reuring te veroorzaken, zodat de gemeente niet met goed fatsoen al kan beginnen met kappen, zoals elders in de stad wel is gebeurd, zegt Van den Boogert. ,,Het mag niet zo zijn, dat bewoners straks van vakantie terugkomen en tegen een kale laan aankijken.

‘Huiswerk voor Smit… nu met de juiste getallen
(De nieuwe Loosduinse krant, 24 jul 2013)

In een reactie op het voorpagina-artikel van vorige week laat Actiegroep Laat de
Laan de Laan (LLL) weten zich niet te kunnen vinden in de reactie van de gemeente,
die het rapport van MaS afdeed als foutief telwerk. “Het repliek is net zo
automatisch en primair en ligt in dezelfde lijn van de eerdere reacties van
wethouder Smit”, laat Margriet Verbraaken van de actiegroep weten “Burgers kunnen
niet tellen en het verkeerskundig bureau MaS kan evenmin tellen”, dat is wat er
effectief gezegd wordt” Verbraaken vindt dat de onjuiste informatie die de basis
vormt van het besluit van de Gemeenteraad rechtgezet dient te worden.

Volgens Actiegroep Laat de Laan de Laan hebben de gemeente en wethouder Smit van Verkeer zich (weer) van hun slechtste kant laten zien. In plaats dat ze van de gelegenheid (het rapport van MaS) gebruik maken en kijken of een oplossing voor de ter discussie staande parkeerproblematiek toch niet anders aangepakt kan worden, kwam direct de automatische pilootreactie: ‘niemand kan tellen, alleen de gemeente kan tellen’. “En voor het gemak werden de vele miskleunen bij de gemeentelijke –
cijfers over het aantal bomen dat tegen de vlakte moet – niet ter sprake gebracht”,
aldus Verbraaken.

Het draait allemaal om het autobezit en het aantal parkeerplaatsen. De actiegroep
claimt diverse keren aan de gemeente gevraagd te hebben hoe zij komen aan de 2700
auto’s en over welke straten zij het nu eigenlijk hebben. Hierop heeft de gemeente
te kennen gegeven specificaties niet meer te kunnen reproduceren. Het zou een
vertaling zijn van feiten. En aantallen per straat of andere gegevens zijn er
niet… Het betrof een telefonische opgave van de Rijksdienstwegverkeer die niet is
vastgelegd, volgens de gemeente. Klinkt niet al te zelfverzekerd, is de actiegroep
van mening. “Daar kan je met een gerust hart de groenstrook en 200 bomen die volgens de Stedelijke Groene Hoofdstructuur een beschermde status hebben voor opofferen”, klinkt het cynisch.

“Omdat we het zelf ook niet meer wisten, hebben we een onafhankelijk verkeerskundige ingehuurd. Dat kostte wel wat geld, dus zijn we met de pet rondgegaan en meer dan honderd bewoners schonken 25 euro aan Actiegroep Laat de laan de Laan. Daar is het onderzoek van betaald. We hebben bureau MaS alle documenten gegeven die we via het WOB verzoek van de gemeente hebben gekregen, inclusief de bijna onleesbare kaartjes met aantallen auto’s waar de gemeente ook een ‘vertaling’ voor nodig had.” Na twee weken puzzelen en tellen was MaS eruit. Volgens de kaartjes van de gemeente is de zeezijde van de Laan van Meerdervoort meegenomen in de telling van 2700 auto’s. Wat betekent dat je ook de bestaande parkeerplaatsen aan die kant van de straat moet meetellen, stelt MaS. Dit liet de gemeente achterwege waardoor zij in haar
berekening 200 plaatsen tekort komt. En dat houdt in dat, rekeninghoudend met de 285 parkeerplaatsen die in de Vruchtenbuurt nog worden aangelegd, er geen tekort is. De 200 extra parkeerplaatsen aan de Laan van Meerdervoort zijn dus niet nodig, concludeert MaS. “Geen speld tussen te krijgen”, denkt de actiegroep. “Maar daar zat Wethouder Smit niet op te wachten. Hij heeft de stad 2500 parkeerplaatsen beloofd en die zullen er komen. Waar, maakt niet uit. De teller van zijn laatste
voortgangsrapportage staat pas op 768 stuks, dus die 200 parkeerplaatsen aan de Laan moeten er komen.”
Draagvlak onder de bewoners en de noodzaak voor deze parkeerplaatsen lijkt er niet
te zijn, hoewel er wel degelijk sprake is van verkeersdruk in de Vruchtenbuurt.
Actiegroep Laat de Laan de Laan vertrouwt erop dat de rechter mede op basis van het
rapport MaS tot het oordeel komt: de gemeenteraad heeft onjuiste informatie
gekregen, wethouder Smit moet zijn huiswerk overmaken, maar nu met de juiste
getallen.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van de raadsleden de heren G.W. van Vulpen, A.J.F. Kapteijns, B. van Kent en R. de Mos en mevrouw M.J.E. de Groot

Den Haag, 16 juli 2013

Inzake: Bomenkap Laan van Meerdervoort

De raadsleden de heren G.W. van Vulpen, A.J.F. Kapteijns, B. van Kent en R. de Mos en mevrouw M.J.E. de Groot hebben op 5 juli 2013 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De veelbesproken bomen langs de Laan van Meerdervoort zouden moeten wijken als gevolg van een tekort aan parkeerplaatsen. Bewoners van de Laan van Meerdervoort hebben de door de gemeente gedane tellingen en geprognosticeerde parkeerdruk door het verkeerstechnisch ingenieursbureau Mobiliteitsadvies Sligter (MaS) uit Breda laten narekenen. De conclusie van het bureau is dat er geen tekort is van 551 parkeerplaatsen, maar dat er juist 79 parkeerplaatsen over zijn.
De Haagse Stadspartij heeft dit rapport voor een second opinion bij onafhankelijk verkeersbureau Ligtermoet en partners uit Gouda aangeboden. Deze deskundigen kwamen tot de conclusie dat het onderzoek van MaS aan geen enkele twijfel onderhevig is.

1. Is het college op de hoogte van beide hierboven genoemde rapporten?

Het college constateert dat ons vragen zijn gesteld over rapporten, die niet aan het college ter beschikking zijn gesteld. Het rapport van MaS is ons via een raadslid toegespeeld. Het rapport van Ligtermoet is ons tot op heden onbekend. Bij de beantwoording van de onderstaande vragen moeten wij ons beperken tot hetgeen ons via-via heeft bereikt.

2. Kan het college aangegeven hoe het komt dat de uitkomsten van de telgegevens en de prognosticeerde parkeerdruk die het college verstrekt heeft, ondanks de uitgebreide discussie, niet overeenkomen met de uitkomsten van onafhankelijke verkeersdeskundigen? Zo nee, waarom niet?

De verklaring ligt in enkele cruciale fouten in het rapport van MaS. Zoals op straat valt waar te nemen zijn er op dit moment, ook na invoering van een kraagregeling, nog steeds parkeerproblemen in de Vruchtenbuurt.
MaS hanteert een andere rekenmethode dan de gemeente. Dat zou op zich niet tot andere conclusies hoeven leiden. De gemeente heeft op basis van de eigen beproefde rekenmethode in 2011 becijferd dat er een tekort is van 551 parkeerplaatsen. De gemeente gaat dit tekort oplossen door het beschikbaar maken van 51 plaatsen aan de Mient (gebied groter maken), het creëren van 285 nieuwe
parkeerplaatsen in de Vruchtenbuurt en het creëren van 206 parkeerplaatsen aan de Laan van Meerdervoort.
Verkeersbureau MAS becijfert dat het parkeertekort veel lager uitvalt, ic dat het feitelijk niet bestaat. Men maakt daarbij twee cruciale redeneerfouten:

1.MaS beschouwt de 285 nog aan te leggen parkeerplaatsen in de Vruchtenbuurt ten onrechte als reeds aangelegd en telt ze ten onrechte op bij de nu reeds beschikbare parkeercapaciteit. Ook de parkeerplaatsen aan de Mient worden onterecht bij de al beschikbare parkeercapaciteit opgeteld;

2. MaS telt vervolgens de 209 aanwezige parkeerplaatsen aan de zeezijde van de Laan van Meerdervoort (ic. Bloemenbuurt) op bij de beschikbare parkeercapaciteit voor de Vruchtenbuurt. Hiermee begaat MaS dezelfde vergissing die de actievoerders eerder in hun correspondentie met de gemeente begingen: men telt wel de parkeerplaatsen aan de zeezijde bij het totaal van de Vruchtenbuurt, maar men laat het autobezit daar buiten beschouwing. Deze discussie is overigens uitgebreid gevoerd in de raadsvergadering van 21 december 2012 en de daaraan voorafgaande commissievergaderingen.
Op de wijze waarop MaS redeneert verdwijnt weliswaar op papier het parkeerprobleem als sneeuw voor de zon, maar op straat blijft het een realiteit! Het college houdt daarom vast aan de meer realistische gemeentelijke reken- en redeneermethoden. Dit betekent dat er de komende maanden nog veel werk aan de winkel is om de benodigde parkeerplaatsen voor de Vruchtenbuurt te realiseren, waaronder parkeerplaatsen op de Laan van Meerdervoort.

3. Kan het college aangeven welke gevolgen dit heeft voor de status van het genomen besluit? Zo nee, waarom niet?

Wij gaan er van uit dat (de rekenfouten in) het rapport van Mobiliteitsadvies Sligter het reeds genomen besluit niet zal/zullen beïnvloeden.

4. Is het college bereidt om af te zien van bomenkap tot na de beantwoording van deze vragen en een eventueel debat hierover in de raad? Zo nee, waarom niet?

Daartoe bestaat volgens ons geen aanleiding. Overigens is het onjuist om alleen het verband te leggen tussen bomenkap en parkeerplaatsen. Er worden ook fietspaden aangelegd.

5. Kan het college i.v.m. het zomerreces en het aflopen van het broedseizoen deze vragen uiterlijk 16 juli beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

Dat is gelukt!

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-07-07 10:50:21 schreef anneke Sanders:

DIT MAG NIET DOORGAAN!!!!

Laat Wethouder smith nu maar eindelijk
die oogkleppen afdoen en kleur bekennen

Dan laat hij nog een beetje zien dat

hij met ons (burgers)mee wil denken.

2. Op 2013-07-09 15:22:11 schreef Michel de Lijster:

Grote schande dit idee. Bomen, die er al decennia staan, kappen om (betaalde) parkeerplaatsen te realiseren.

3. Op 2013-07-09 20:04:39 schreef H.J. de Lijster:

Blik voor groen, het kan niet gekker……Schande, weg met die wethouder.

4. Op 2013-07-15 08:58:05 schreef P. van der Smitte:

Toch vergunning verleend!?
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Laan-van-Meerdervoort-tussen-Thobeckelaan-en-Laan-van-Eik-en-Duinen-2.htm

5. Op 2013-07-18 23:28:46 schreef Chr van Eck:

Heer Smith,

Is het de bedoeling om alles te laten wijken
voor betaalde parkeerplaatsen?
Denkt men werkelijk het parkeer probleem op te lossen op deze manier of is er over enkele jaren opnieuw een tekort aan parkeergelegenheid?

Is er weleens nagedacht om te komen tot een plan waarbij we ondergronds kunnen gaan parkeren?
Mischien dat de opbrengst van de huidige parkeergelden in de nabije toekomst kan bijdragen aan de realisatie van een ondergronds onderkomen voor onze stalen rossen (fietsen en auto’s) Bedenk eens wat ons dit oplevert.

6. Op 2013-08-18 20:16:50 schreef Paulus Santané:

Dood en doodzonde om die bomen daar te kappen. De Laan van Meerdervoort is een heel mooi stukje van Den Haag. Zonde om dat op te offeren aan parkeerplekken waarvan geen eens zeker is of ze nodig zijn.