Site pictogram Haagse Stadspartij

Bomenkap Laan van Meerdervoort blijft onzeker

Bomen Laan van Meerdervoort

Bewoners blijven zich massaal verzetten tegen het plan om de Laan van Meerdervoort met 206 extra parkeerplaatsen ten koste van het groen te degraderen tot een bovengrondse parkeergarage. Bovendien zijn er volgens tellingen na invoering van betaald parkeren weer volop parkeerplaatsen. De politiek twijfelt, de Haagse Stadspartij niet.

 

Bij de behandeling van het aangepaste ontwerp in de commissie leefomgeving was het draagvlak bij de insprekers ver te zoeken. De Haagse Stadspartij stelde als eerste voor om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. De PvdA sloot daar vervolgens op aan. Eerst de extra parkeerplaatsen in de krappe 2-5-2-straten aanleggen, en op de Laan de riolering en de vrijliggende fietspaden. Ondertussen kunnen de effecten van de kraagregeling op de parkeerdruk gemeten worden, en kan opnieuw bekeken worden of de plannen op basis van dit onderzoek bijgesteld moeten worden.

Het grote knelpunt in het plan is de groene middenberm die versmald wordt voor de parkeerplaatsen. Daarvoor moeten niet alleen de bomen gekapt worden, maar verdwijnt ook maar liefst 4000 m² van het schaarse groen uit de Vruchtenbuurt. Dat één van de belangrijkste uitgangspunten van het P2500 parkeerplan stelt dat de realisatie van de parkeerplaatsen niet ten koste mag gaan van het groen, daar had wethouder maling aan. “We planten toch voldoende bomen terug!”, was zijn reactie.

Uiteindelijk strooide de wethouder Smit in de vergadering vrolijk met wat nieuwe getallen en zaaide daarmee flinke verwarring. Bijvoorbeeld over het aantal parkeervergunningen dat sinds 1 oktober 2012 in de Vruchtenbuurt verkocht is. Dat zijn er volgens de wethouder bijna 200 meer dan het totaal aantal parkeerplaatsen in de hele buurt. Waar deze bewoners hun auto’s dan laten kon de wethouder niet verklaren. Ook kon hij niet verklaren waarom bewoners uit de Vruchtenbuurt wel hun auto gratis in de Bloemenbuurt parkeren, maar het gratis parkeerdek op de Savornin Lohmanlaan altijd leeg is. Tot een conclusie is het nog niet gekomen. Vanwege de verwarring werd besloten om de tweede termijn te houden nadat alle informatie aan de raad aangeleverd is.

Veel bewoners van de Laan gaven bij het inspreken aan dat zij zich totaal niet serieus genomen voelden tijdens het inspraakproces. De Haagse Stadspartij vindt dat plannen vanzelfsprekend sterker worden van een constructieve inbreng door bewoners. En bestuurders hebben het voordeel dat deze plannen vaak verzekerd zijn van draagvlak. “Ach,” reageerde de wethouder laconiek, “draagvlak, liever wel, dan niet natuurlijk…., maar is het er niet, dan lig ik er niet wakker van”.

Wakker worden! Want waar nu wel draagvlak voor lijkt te zijn in de raad is het voorstel om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. De PvdA laat via de media weten zelf met een voorstel te komen daarover. Prima! Want daarmee is samen met de hele oppositie een meerderheid in de raad voor het behoud van de bomen en het karakter van de Laan van Meerdervoort! In december volgt de tweede termijn en waarschijnlijk in de laatste raadsvergadering van dit jaar zal het besluit worden genomen.

Politiek verdeeld over bomenrooi voor parkeren
(AD/Haagsche Courant, 22 nov 2012)

De bewoners van de Laan van Meerdervoort tussen het Azaleaplein en het De Savornin Lohmanplein weten pas in december of er 196 bomen sneuvelen ten faveure van 200 parkeerplaatsen. Die plekken zijn volgens wethouder P. Smit (VVD, verkeer) nodig gelet op de grote parkeerdruk in de Vruchtenbuurt.

In de commissie Leefomgeving van gisteren bleek dat de kleinere oppositiepartijen twijfelen aan de noodzaak omdat de parkeerdruk in de Vruchtenbuurt zou zijn afgenomen na invoering van betaald parkeren in de wijk. M. Bolle van collegepartner PvdA stelde voor op de laan voorlopig alleen het rioleringswerk en de aanleg van vrijliggende fietspaden uit te voeren. Indien nodig kan dan later alsnog worden besloten de parkeerplekken – en dus bomenkap – te fiatteren. Smit werd niet enthousiast van Bolles voorstel.

Afgesproken is nu om volgende maand verder te praten. Omwonenden vrezen dat hun laan degradeert tot parkeerstraat. Smit stelt dat de laan het door dit plan, na herplant, met zes bomen minder moet doen.

Twijfel over bomenkap langs de Laan
(Den Haag Centraal, 22 nov 2012)

Door Jan van der Ven

De steun in de Haagse gemeenteraad voor het plan van VVD-wethouder Smit om op de Laan van Meerdervoort bomen te kappen en er parkeerplaatsen aan te leggen brokkelt af. De grootste coalitiefractie, de PvdA, pleit voor uitstel van de herinrichting van het middendeel van de Laan. Coalitiefractie CDA is ook voor uitstel. D66, ook lid van de coalitie, twijfelt. Een commissie van de raad besprak woensdag het voornemen van het college om het deel van de Laan van Meerdervoort tussen het Thorbeckeplein en de Azaleastraat te herinrichten. De aanleg van een gescheiden fietspad krijgt steun van de raad. De bouwvan parkeerplaatsen in het middendeel stuit echter op verzet omdat er volgens veel raadsfracties teveel bomen moeten sneuvelen. Wethouder Smit hield vast aan zijn voornemen. “Het kappen van de born^n en de aanleg van parkeerplaatsen is niet populair, dat realiseer ik me. Maar de plannen zijn wel nodig”. Volgens hem is de kap van de bomen, vooral populieren, sowieso noodzakelijk omdat de bomen geen lang leven meer hebben. Tien tot vijftien jaar schatten deskundigen. Smit wees in dit verband op steun van de natuurorganisatie AVN voor de kap. Niet kappen betekent volgens de wethouder dat er komende jaren gaten gaan vallen in de bomenrij als gevolg van omgevallen of omgewaaide bomen. “Ik zou dit plan nooit voorgesteld hebben als het niet goed doordacht was”. De twijfelaars in de raad willen meer duidelijkheid over de noodzaak om op de middenberm 206 parkeerplaatsen aan te leggen. Diezijn volgens de wethoudernodig om de parkeerproblemen in met name de Vruchtenbuurt op te vangen. Veel fracties zijn er niet van overtuigd en pleiten voor een gefaseerde aanpak. Zo ontstaat meer tijd om te zien hoe de parkeerproblematiek er in werkelijkheid gaat uitzien na het invoeren van betaald parkeren in de Vruchtenbuurt. PvdA-raadslid Marieke Bolle: “Wat ons betreft kan wel begonnen worden met de herinrichting van de Laan maar niet met de middenberm”. Wethouder Smit beloofde de raad de meest recente informatie over de parkeerontwikkeling op en rond de Laan te overleggen. Daarna wordt het debat voortgezet. Hij noemde fasering van zijn plannen ‘niet handig’ en het gaat volgens hem ook enkele honderden duizenden euro’s kosten.

Geschiedenis
De herinrichtingsplannen voor dit deel van de Laan van Meerdervoort kennen een lange en roerige geschiedenis. De voornemens staan niet op zichzelf, ze zijn gekoppeld aan de verkeersproblematiek in de aanpalende Vruchtenbuurt, waar het vooral ’s avonds lang zoeken is naar een vrije plek. Berekend was dat er in die wijk een tekort was aan 500 parkeerplaatsen. Dat aantal staat volgens Smit nog steeds overeind. Maar de situatie in de Vruchtenbuurt is veranderd sinds de invoering van betaald parkeren in die buurt, betogen bewoners. Ineens zijn er meer parkeerplaatsen beschikbaar. Vreemdparkeerders verdwenen en sommige bewoners hebben hun tweede auto de deur uitgedaan, geschrokken van de vergunning die een tweede auto kost: 420 euro per jaar. Of ze parkeren die auto elders. Een bewoner van de Meloenstraat constateert: “De parkeerdruk is hier nu een stuk minder, ik kan mijn auto ’s avonds een stuk makkelijker kwijt”. De actiegroep ‘Laat de Laan de Laan’ maakte gebruik van de nieuwe situatie die in de Vruchtenbuurt is ontstaan, ’s Avonds zijn ze in de Vruchtenbuurt de vrije parkeerplaatsen gaan tellen. Ze kwamen tot de conclusie dat al die nieuwe parkeerplaatsen op hun laan volstrekt overbodig zijn omdat de bewoners van de Vruchtenbuurt niet meer massaal hoeven uit te wijken naar de nabij gelegen Laan van Meerdervoort. De eigenhandig uitgevoerde telling moet gezien worden als een wanhoopsoffensief van de bewoners van de Laan van Meerdervoort. Eerder al trokken ze de aandacht door hun huizen massaal ’te koop’ aan te bieden. De geboden inspraak werd massaal benut, bewoners kwamen met talloze aanpassingen. Dit proces leidde tot een reeks aanpassingen, maar de betrokken wethouder Smit slaagde er niet in de tegenstanders over de streep te trekken. Voor de bewoners was en bleef het standpunt onwrikbaar, namelijk géén herinrichting van hun Laan. Tegen dat onwrikbare standpunt viel door de gemeente uiteindelijk niet op te vechten. Toch heeft de gemeente tijdens het inspraakproces op een reeks punten belangrijke toezeggingen gedaan. De belangrijkste is dat er op de middenberm niet 266 maar 206 parkeerplaatsen worden aangelegd, zestig minder dan was voorzien. Zo blijven dertien beeldbepalende populieren de kap bespaard. De nieuwe bomen, zo belooft de gemeente, worden groter dan in de oorspronkelijke plannen. Over vijfjaar heeft de Laan dan weer een groen karakter, schat wethouder Smit.

PvdA komt met alternatief voor bomenkap Laan van Meerdervoort
(Omroep West, 21-11-2012)

De bomen aan de Haagse Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Vruchtenbuurt moeten niet allemaal in een keer worden gekapt. De werkzaamheden aan de straat dienen ‘gefaseerd’ te worden uitgevoerd. Daarbij kunnen wel de riolering, rijbanen en de fietspaden worden vervangen, maar moet nog worden gewacht met het aanleggen van parkeervakken langs de middenberm, zodat de bomen kunnen blijven staan.
Tegelijkertijd moeten de straten in de Vruchtenbuurt opnieuw worden ingericht. Daarna moet opnieuw de parkeerdruk in het gebied worden gemeten. Als blijkt dat de problemen dan meevallen, hoeven de bomen niet te sneuvelen. Dat alternatieve plan presenteerde de grootste partij van Den Haag, de PvdA, woensdag. De partij hoopt daarmee tegemoet te komen aan de grote bezwaren die er leven tegen het kappen van honderden bomen aan de Laan van Meerdervoort, aldus raadslid Marieke Bolle.

Wethouder niet positief

Wethouder Peter Smit (VVD, verkeer) zegt in een reactie niet erg positief tegenover het alternatief te staan. Volgens hem zijn veel bomen in de middenberm van de weg in staat van ‘verval’ en ‘langzaam aan het einde van hun leven’. Als ze niet worden vervangen, kunnen er ook geen nieuwe worden geplant. Bovendien is het wel nodig om ook in de middenberm parkeerplaatsen aan te leggen, omdat er in de buurten omheen een gebrek aan plek is.

Een commissie van de Haagse gemeenteraad sprak woensdag weer urenlang over het kappen van de bomen op de Laan van Meerdervoort om daar parkeerplaatsen te kunnen aanleggen. In vergelijking tot de oorspronkelijke plannen, is het groen dat moet sneuvelen al flink teruggebracht. Ook blijft een aantal beeldbepalende bomen staan en keren een paar iepen terug. De bewoners zijn daarmee niet tevreden, maakten ze duidelijk. Zij vinden dat het karakter van de straat wordt aangetast.

‘Kap verdedigbaar’

De wethouder zegt dat hij begrijpt dat zijn plannen tot veel protesten in de buurt leiden. Toch vindt hij ze verdedigbaar. Volgens Smit verdwijnen er over een totale afstand van 1200 meter per saldo slechts zes bomen. ‘Ik zou nooit met dit plan komen als ik er niet voluit van overtuigd was dat dit goed was,’ zei hij. ‘Alle stadsbomen worden door ons gemaakt en gebroken.’

De oppositie in de gemeenteraad, vooral de Haagse Stadspartij, SP en de PVV, is fel tegenstander van de plannen. Die partijen vinden dat de wethouder alternatieve plekken om te parkeren onvoldoende heeft onderzocht.

De commissie vergadert waarschijnlijk in december verder over het parkeren in de Vruchtenbuurt en de voorstellen voor het parkeren aan de Laan van Meerdervoort. Dan moet ook blijken of het PvdA-idee op voldoende steun kan rekenen.

Mobiele versie afsluiten