Bestemmingsplannen worden voortaan huis-aan-huis aangekondigd!

Een voorstel van de Haagse Stadspartij heeft er voor gezorgd dat bewoners voortaan huis-aan-huis worden geïnformeerd over nieuwe bestemmingsplannen. Dit is het resultaat van een motie die raadslid Peter Bos indiende bij de behandeling van het bestemmingsplan Bloemenbuurt.

Voor alle wijken in Den Haag bestaan bestemmingsplannen waarin staat waar er precies gebouwd mag worden en welke functies zijn toegestaan. Na verloop van tijd of bij nieuwe ontwikkelingen moeten nieuwe bestemmingsplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad. Bewoners hebben het recht om hier invloed op uit te oefenen, maar weten dit vaak niet. Vaak horen bewoners pas achteraf dat een bestemmingsplan is vastgesteld, met als gevolg dat men vaak niet meer kan ageren tegen ongewenste ontwikkelingen.

Peter Bos: “Een bestemmingsplan kan grote consequenties hebben voor bewoners. Zo verleent het projectontwikkelaars het recht om te bouwen op plekken waar je dat misschien helemaal niet wilt. De gemeente zou bewoners hier actief over moeten informeren, maar dat gebeurt nu niet. Je kunt je abonneren op een maillijst, maar veel mensen doen dat niet. Ook worden nieuwe bestemmingsplannen niet meer aangekondigd in huis-aan-huisbladen zoals vroeger gebruikelijk was”.

De motie die HSP-er Peter Bos samen met Lesley Arp van de SP indiende en die op 7 oktober unaniem werd aangenomen roept het college op om bewoners voortaan huis-aan-huis per brief te informeren over nieuwe bestemmingsplannen. Bos: “Dit is goed nieuws. Bewoners serieus nemen en goed informeren is de basis van goed bestuur. De betrokkenheid van bewoners moet je stimuleren. Daar zit veel kennis en kunde over de wijk die we juist moeten gebruiken.”

Een tweede motie van Peter Bos om de Bloemenbuurt aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht werd niet aangenomen.

Motie: Huis-aan-huis informeren bij bestemmingsplannen
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 (RIS305630).

Constaterende dat:

* De gemeenteraad in bestemmingsplannen de juridisch-ruimtelijke kaders vastlegt voor wijken en buurten van Den Haag;

* Deze bestemmingsplannen zowel grote als kleine ontwikkelingen mogelijk kunnen maken, die invloed kunnen hebben op de leefomgeving en het woongenot van bewoners.

Overwegende, dat:

* Bewoners niet actief worden geïnformeerd door de gemeente over het ter inzage leggen van ontwerp-bestemmingsplannen en de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen;

* Lang niet alle bewoners geabonneerd zijn op een email-attenderingsservice;

* Het huis aan huis verspreiden van een informatiebrief ongeveer € 0,30 per adres kost en de kosten hiervan voor een gemiddeld plangebied circa € 5.000,- bedragen.

Van mening dat:

Communicatie met en betrokkenheid van bewoners van groot belang is.

Verzoekt het college:

Bij het opstellen van bestemmingsplannen bewoners actief te betrekken door huis-aan-huis bewoners hierover te informeren.

Peter Bos Lesley Arp
Haagse Stadspartij SP