Afval onder asfalt nieuwe fietspaden Westduinpark

Raadslid Gerwin van Vulpen heeft donderdagmiddag 9 maart schriftelijke vragen gesteld over afval onder het asfalt van de nieuwe fietspaden in het Westduinpark. Buurtbewoners maken zich grote zorgen. In het puin onder het asfalt van deze nieuwe fietspaden lijkt nu afval te worden verwerkt. Buurtbewoners hebben zakken afval uit het puin voor de fundering van de fietspaden gehaald. Op de foto is duidelijk te zien dat er plastic, vermalen mobieltjes, metaalresten, elektriciteitsdraden en allerlei materialen die niet direct herkenbaar zijn, zijn gebruikt. Van Vulpen vraagt zich af of het puin dat gebruikt wordt niet beter vóór het storten van mogelijk afval onderzocht moet worden.

Gerwin van Vulpen: ‘Hoe kan dit gebeuren? Pal naast de drie vuilstorten in de duinen waar Duindorp zich al jaren zorgen over maakt.’

De gemeente Den Haag is beheerder van het Westduinpark. Het Westduinpark behoort samen met Wapendal tot het netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa (Natura 2000). Daarmee is dit duingebied een beschermd leefgebied voor planten- en diersoorten. De werkzaamheden in het Westduinpark zijn voorwaarden vanuit het Natura 2000-beleid om te zorgen dat de kwaliteit en de beleving van dit duingebied behouden en verbeterd worden.

Schriftelijke vragen
Naar aanleiding van het bovenstaande stelt de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 9 maart 2017 een brief met daarin acht vragen over het Westduinpark aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De gemeente Den Haag is beheerder van het Westduinpark. Het Westduinpark behoort samen met Wapendal tot het netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa (Natura 2000). Daarmee is dit duingebied een beschermd leefgebied voor planten-en diersoorten. De werkzaamheden in het Westduinpark zijn voorwaarden vanuit het Natura 2000-beleid om te zorgen dat de kwaliteit en de beleving van dit duingebied behouden en verbeterd worden. Op dit moment worden er in het Westduinpark fietspaden aan gelegd. In het puin onder het asfalt van deze nieuwe fietspaden lijkt nu afval te worden verwerkt. Buurtbewoners hebben zakken afval(zie foto) uit het puin voor de fundering van de fietspaden gehaald Naar aanleiding hiervan stelt de Haagse Stadspartij, onder vermelding van artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het verwerken van afval onder de fietspaden in het Westduinpark? Zo nee, waarom niet?

Het college is hiermee niet bekend. De functionele toepassing betreft een onderlaag (ook bekend onder de naam secundaire bouwstof) die voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit. De bouwstof kan onder voorwaarden in een Natura-2000 gebied worden toegepast.

2. Welke soorten afval betreft het hier?

De secundaire bouwstof kan zeer beperkte bijmenging bevatten van glas, plastic, metaal, rubber en kurk.

3. Wat zijn de gevolgen van dit afval voor het Natura 2000 gebied? Waren de afspraken rondom de werkzaamheden conform de richtlijnen voor natura 2000 gebieden?

Belasting voor het Natura-2000 gebied is niet aan de orde. De betreffende bouwstof wordt conform de voorwaarden geïsoleerd aangebracht, nl. aan de onderzijde met een speciaal geotextiel doek en aan de bovenzijde met een laag asfalt. Door deze werkwijze is de secundaire bouwstof altijd terug neembaar mochten de paden hun functie in de toekomst verliezen.

4. Is het college met mij van mening dat een herhaling van de vervuiling zoals bij de groenstrook en speelplek aan de Wieringsestraat door gestort puin moet worden voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college hier aan doen?

Het college deelt de mening dat vervuiling in Den Haag moet worden tegengegaan, zeker als het gaat om belangrijke natuurgebieden als het Westduinpark.

5. Ook lijken de nieuwe fietspaden langer en breder te worden dan de oude fietspaden die er lagen.

Dit is niet het geval. Voor het project van de herstructurering wandel- en fietspaden in het Westduinpark is als doel gesteld dat minimaal de hoeveelheid aan verharding die wordt aangebracht gelijk moet staan met de verharding die wordt verwijderd, één en ander conform de vergunning. Naar mening van o.a. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt hieraan voldaan. Deze dienst is namens de provincie toezichthouder op de Natura-2000 gebieden.

6. Hoeveel m2 extra verharding levert het langer en breder maken van de fietspaden op?

Het aantal m2 verharding is in totaal verminderd. Met het uitvoeren van het gehele herstructureringsplan van de wandel- en fietspaden in het Westduinpark zal er in totaal meer dan
10 ha aan de natuur worden teruggeven.

7. Wordt deze extra verharding gecompenseerd? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vragen 5 en 6.

8. Wat zijn de gevolgen voor de flora en fauna van deze verharding?

De effecten op de flora en fauna zijn positief. Veel oude verharde paden zijn inmiddels of worden binnenkort opgeheven waardoor er sprake is van minder versnippering van het Westduinpark. Hierdoor krijgen flora en fauna meer ruimte.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

2 Responses
  1. kammeijer

    Dit mag en had nooit mogen gebeuren gemeente s’Gravenhage om zomaar niet organiesafval onder de grond te verstoppen,foei .

  2. Gerwin

    Bewoners hebben te horen gekregen dat het gecertificeerd puin betreft. Maar voor een beschermd natuurgebied zou je er gegarandeerd geen afval in willen. Dus dat zou beter kunnen!