Aanhoudend racisme bij Haagse Hogeschool

Op 22 april jl. verscheen het artikel “Haagse Hogeschool: “Racistische beledigingen tolereren wij nooit” in het AD. Naar aanleiding van dit artikel heeft een docente van kleur van de Haagse Hogeschool een artikel geschreven en de signalen van discriminatie en racisme bij de Haagse Hogeschool bevestigd. De fractie van de Haagse Stadspartij ontving vervolgens verontrustende signalen van docenten en studenten.

De Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag hebben een intensieve subsidierelatie. Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij vindt dan ook dat de gemeente mede hierdoor verantwoordelijk is om voor een omgeving te zorgen waar diversiteit welkom is. 

Fatima Faid: “Al jaren horen we verhalen van mensen van kleur die wegens dit negatieve klimaat het niet meer volhielden op de Haagse Hogeschool. Talent gaat verloren voor de stad en jonge mensen raken getraumatiseerd. Dat is voor onze stad onacceptabel. Mede gezien de ernst van de signalen hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college.”

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) de volgende vragen.

1.     Klopt het dat de gemeente Den Haag en de Haagse Hogeschool op verschillende niveaus samenwerken namelijk, op het gebied van het verlenen van leerarbeidsplaatsen, ambtenaren die gastdocenten zijn, het verrichten van onderzoek in opdracht van de gemeente en zoveel meer? Graag de samenwerking per onderdeel specifiëren en toelichten bijvoorbeeld wanneer en hoe vaak de samenwerking heeft plaatsgevonden in het afgelopen jaar.

Ja, het klopt dat de gemeente Den Haag en De Haagse Hogeschool op verschillende niveaus samenwerken, ook tijdens het studiejaar 2019/2020. Op bestuurlijk niveau is er twee maal per jaar overleg tussen de gemeente en de hogeschool. De agenda  wordt voor ieder overleg in samenspraak opgesteld aan de hand van actuele en langlopende thema’s. De gemeente en de hogeschool werken samen op het gebied van onderzoek binnen de zeven Kenniscentra en de 30 individuele lectoraten van de hogeschool, bijvoorbeeld rondom de (nieuwe) monitor Staat van de Haagse Economie of Jeugdhulp. De Haagse Hogeschool werkt samen met de gemeente in o.a. de stadslabs Mariahoeve, Laak en Duindorp, die vallen onder het project City Deal Kennis Maken. Studenten lopen doorlopend stages bij gemeentelijke instanties, ambtenaren geven gastcolleges -bijvoorbeeld ‘Oplossingsgericht werken bij de overheid’ door de jeugdombudsman en
door diverse ambtenaren over hun werk bij de opleiding European Studies- en er zijn ambtenaren die een (deeltijd)opleiding aan De Haagse volgen. Kortom, de samenwerkingen zijn talrijk. De gemeente en De Haagse Hogeschool bekrachtigden de samenwerking dit najaar door het ondertekenen van een convenant met een hierbij horende strategische uitvoeringsagenda. Deze agenda
richt zich op de volgende thema’s:

1. onderwijs en onderzoek gericht op maatschappelijke en economische innovatie, bijvoorbeeld de inzet van een lector ten behoeve van langlopend onderzoek voor de Staat van de Haagse economie;

2. campus- en gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Security en IT campus Laan van NOI;

3. onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een portfolio van onderwijs voor werkenden in de IT-sector.

Gezien de vragen die hierna komen licht het college de samenwerking tussen de gemeente en De Haagse Hogeschool op het terrein van Diversiteit en Inclusie nader toe. Dit samenwerkingsverband is ontstaan vanuit de Taskforce Diversiteit en Inclusie van de hogeschool. Deze taskforce is tot stand gekomen na de ondertekening door de Haagse Hogeschool in 2018 van het Europees charter Diversiteit en Inclusie. Ook de gemeente Den Haag mag zich rekenen tot de 207 Nederlandse ondertekenaars van genoemd charter. Het charter is op moment van schrijven door 10.000 organisaties in 24 landen ondertekend. Deze organisaties zetten zich in voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. De ondertekening van dit charter sluit aan bij het volgende citaat van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool: “De Haagse Hogeschool focust op wereldburgerschap, onderlinge verbondenheid en inclusie. Dit zijn idealen die alleen door hard werk tot stand komen. Soms worden fouten gemaakt. Die proberen we zo goed mogelijk te adresseren en ervan te leren. We blijven ons inzetten om kwesties als diversiteit en inclusiviteit bespreekbaar te maken. We streven ernaar om te leren als een gemeenschap, medewerkers én studenten, en zo bij te dragen aan een omgeving waarin iedereen met waarde wordt behandeld.”
Voor De Haagse Hogeschool betekent ondertekening dat zij zich richt op het verder verankeren van inclusie en diversiteit binnen de hogeschool en in de curricula van haar opleidingen, teneinde de in de charter geformuleerde doelstellingen aan te sturen, te borgen en te monitoren. Zij doet dit o.a. binnen drie deelprojecten:|

1) inclusief Onderwijs (conform de ijkpunten van het onderwijskader);
2) inclusief HRM beleid (instroom, doorstroom, uitstroom) ;
3) een traineeprogramma waar 21 trainees met een diverse achtergrond worden opgeleid tot docent-onderzoeker.

Een belangrijke rol voor de leden van de taskforce daarbij is het verzamelen en beschikbaar maken van kennis en expertise op het thema, en het ondersteunen bij de lerende aanpak van individuele casuïstiek op dit gebied. Bij de samenwerking op het terrein van diversiteit en inclusie zijn collega’s van de dienst OCW, een lid van de taskforce en het Praktijkbureau van de faculteit Sociaal Werk en Educatie betrokken. De stuurgroep van de samenwerking wordt gevormd door de voorzitter van de taskforce en de directeur onderwijs van de gemeente. De samenwerking richt zich op verschillende vraagstukken, waaronder: het aantrekken van meer mannen binnen het sociaal domein, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in een soort marktplaats voor sociale vraagstukken, het opzetten van een traineeship voor de JMO en Veilig Thuis en de ondersteuning van studenten ‘met een rugzakje’ in hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.

2.     Klopt het dat de gemeente Den Haag en de Haagse Hogeschool een subsidierelatie hebben. Zo ja, kunt u dit specificeren voor de afgelopen 2 jaar?

Ja, dat klopt. De gemeente subsidieert de Haagse Hogeschool vanuit verschillende diensten in het kader van een uiteenlopend palet aan activiteiten. Een specificatie hiervan is te vinden in het subsidieregister.

3.     Is het college ervan op de hoogte dat docenten en studenten met een migratieachtergrond zich gedwongen voelen de school te verlaten door institutioneel racisme en discriminatie op verschillende afdelingen en diensten op de Haagse Hogeschool? Zo ja, hoe is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, hoe kan dit?

Het college is door De Haagse Hogeschool geïnformeerd over het feit dat er gesprekken gevoerd worden met een docent die zich gedwongen voelde de school te verlaten. Het college heeft navraag gedaan bij De Haagse Hogeschool en geen berichten ontvangen van nog andere meldingen. 

4.     Is het college ervan op de hoogte dat de afgelopen jaren docenten en studenten uit verschillende lagen van de Haagse Hogeschool de school hebben verlaten? En dat sommige docenten daar expliciet meldingen van hebben gemaakt op bijvoorbeeld LinkedIn met als reden van vertrek discriminatie of racisme?

Het komt voor dat medewerkers en studenten om diverse redenen (voortijdig) een hogeschool, zo ook De Haagse Hogeschool, verlaten. Discriminatie binnen De Haagse Hogeschool kan gemeld worden via hun interne klachtenprocedure en bij de anti- discriminatievoorziening Den Haag Meldt.

5.     Is het college ervan op de hoogte dat er verschillende interne klachtenprocedures bestaan waar men steeds terug wordt verwezen naar de leidinggevende om een klacht te doen, terwijl het vaak dezelfde leidinggevende is die bekend staat om discriminatoire gedrag?

Het college is bekend met de interne klachtenprocedures bij De Haagse Hogeschool. De Haagse Hogeschool is verantwoordelijk voor deze procedures, niet het college. 

6.     Is het college bekend met het feit dat door het hanteren van de huidige klachtenprocedure dit aanleiding geeft tot een uitwas die niet naar tevredenheid van de klagers opgepakt wordt?

Zie antwoord vraag 5. Het college is bekend met de interne klachtenprocedure. Het college kan niet beoordelen of deze procedure aanleiding geeft tot een uitwas. 

7.     Wat vindt het college ervan dat de ombudsfunctionarissen binnen de Haagse Hogeschool, een schakel in de keten van de klachtenprocedure, discriminatie niet binnen hun competentie vinden vallen en daardoor mensen van het kastje naar de muur worden sturen?

Zie antwoord vraag 5.

8.     Is het college het met ons eens dat zolang er geen externe procedure is bij de Haagse Hogeschool om institutioneel racisme en discriminatie aan te pakken er geen transparantie en integere aanpak ontstaat?

De discriminatievoorziening voor Hagenaars, Den Haag Meldt, voorziet in een externe procedure. 

9.     Is het college het met ons eens dat wanneer er sprake is van discriminatie op onze Haagse Hogeschool dit moet worden aangepakt?

Ja, discriminatie is onaanvaardbaar, zie artikel 1 van de Grondwet. 

10.  Heeft het college contacten met de Haagse Hogeschool over discriminatie op de Haagse hogeschool? Zo ja, in welke vorm? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft naar aanleiding van deze vragen contact met het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool waarbij de gemeenschappelijke aandacht voor het stelling nemen tegen discriminatie en het aangaan van het gesprek over discriminatie, steeds weer, centraal staat. Zowel de hogeschool als de gemeente vinden discriminatie onaanvaardbaar.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Ilma Merx Jan van Zanen