Begrotingsbehandeling 2017, inspraaktekst Haagse Stadspartij

Begroting 2017
Voorzitter,
Het jaar 2017 is voor de Haagse Stadspartij een bijzonder jaar. We bestaan dan 20 jaar en gaan dat op gepaste wijze vieren. Net als D66 50 jaar geleden is opgericht om het bestaande politieke systeem op te blazen, is de Haagse Stadspartij 20 jaar geleden opgericht om op lokaal niveau het bestuur flink op de schop te nemen. Inmiddels zijn we een volwassen partij geworden die zelfs in het college zit en bestuursverantwoordelijkheid draagt. We hebben moeten leren om compromissen te sluiten. Maar het mooie van meebesturen is ook dat we nu veel meer invloed hebben op het beleid van deze stad en de jaarlijkse besteding van zo’n 2,5 miljard, want dat is het bedrag dat ook dit jaar weer in de begroting zit. We zijn blij dat dit college een sociale koers vaart en dat er veel aandacht is voor de mensen die het zwaar hebben in deze stad. Van de vluchteling uit Syrie, tot de mensen in armoede, van de mensen die zorg nodig hebben, tot de jongere zonder baan, kortom iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft. Anderzijds zijn we ook een stad die steeds bruisender en internationaler aan het worden is, met een florerend cultureel leven, een gevarieerd uitgaansklimaat en steeds meer activiteiten in de wijk. Juist in zo’n diverse stad als Den Haag waar rijk en arm bijna in eigen reservaten leven is de spanning en daarmee de politiek nooit ver weg. Den Haag is de wereld in het klein, met een enorm spectrum aan politieke smaken. Kijk maar naar deze raad bijv.
Politieke diversiteit is mooi, maar komt dat wel tot z’n recht in Den Haag? Zoals bekend probeert de Haagse Stadspartij de traditionele bestuursstijl op te frissen. De kiezer eist bestuurders die de verbinding zoeken met de stad. De open bestuurscultuur die wij graag zien borduurt daar op voort. Ook in 2017 zullen wij daar weer op blijven hameren. We zijn er namelijk nog niet, maar er zijn grote stappen gezet door dit college. De manier waarop Ruimte voor de Stad in co-creatie met de stad is ontstaan is fantastisch. Dat het voltallige college deze belangrijke toekomstvisie onlangs heeft gepresenteerd geeft aan dat het hele college achter dit plan en achter deze werkwijze staat. Overal zien we dat dit college in goede samenwerking met de stad plannen ontwikkeld en eerst naar draagvlak zoekt. En als het misgaat is dit college niet te beroerd om een plan terug te trekken of aan te passen. Natuurlijk blijven er strijdpunten en zeker tegenwoordig met de alomtegenwoordige social media kunnen kleine actiegroepen enorm veel en snel mensen mobiliseren. En daar zou ik het college toch een tip willen geven: Meng je in het debat op social media en leg uit waarom je soms moeilijke beslissingen moet nemen. Ik vond het opvallend hoeveel goodwill wethouder Revis heeft gewonnen door na een storm van kritiek op zijn beleid, na een kop koffie met Rene Bom en een gesprek met Maurits Burgers de lucht behoorlijk heeft geklaard. Heel verstandig van de wethouder, maar het had best eerder gekund. Ik ben ook benieuwd hoe de wethouder hier zelf op terugkijkt.
Als het gaat om de verhouding tussen raad en college heb ik een amendement om extra geld voor de Rekenkamer te regelen. We vragen hier al lang om vandaar nu dit amendement.
Maar laat ik nu inzoomen op het beleid. Ik zie voor 2017 enorme uitdagingen. Allereerst de overgang van een fossiele samenleving naar een duurzame samenleving. Geen gas, steenkool, aardgas of olie meer, maar wind- en zonne-energie, warmtebronnen en tal van andere innovaties. Dat is nodig, want het is twee voor twaalf voor onze planeet. Het klimaatakkoord van Parijs is een teken dat de hele wereld de milieuproblematiek nu echt topprioriteit gaat geven. Ook Den Haag heeft zich gecommitteerd aan dit akkoord en vandaag dienen wij nog een motie in die dit nog wat verder brengt.
In het kader van verduurzaming van onze energievoorziening heb ik ook een motie die vraagt om een experiment op te zetten mbt de electriciteitsprijs.
De splitsing van Eneco, ons voormalig gemeentelijk warmtebedrijf, kan ertoe leiden dat de publieke belangen ondergeschikt worden aan commerciële belangen. De HSP is van mening dat het college de warmtenetten in het netwerkbedrijf onder zou moeten brengen.
Dat brengt mij op die andere grote uitdaging, nl. die van het aanpakken van de enorme werkloosheid in deze stad. Ik ben ontzettend blij dat dit college hier nu eindelijk werk van maakt, maar van een echte focusverlegging is nog geen sprake. Heel veel geld wordt in de kenniseconomie gepompt, terwijl er juist aan de onderkant een enorm stuwmeer zit van werkzoekenden die ver verwijderd blijven van de D66-wereld van beeldschermen en kenniswerkers. Ook is er nog te weinig focus op het MKB. Het opzetten van een lokale sector duurzame economie zou een win-win-win situatie opleveren. Het geld dat het college heeft vrijgemaakt kan heel goed ingezet worden voor zo’n sector.

Er zijn meer dan 28.000 Hagenaars aangewezen op een bijstandsuitkering, en daar willen we wat aan doen. De Haagse Stadspartij denkt dat er een slimme combinatie te maken valt van werk en groen. Er ligt veel werk in het groenbeheer, er zijn achterstanden en er is hier de afgelopen jaren veel kennis en expertise verloren gegaan. Tegelijkertijd hebben we een groot aantal bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie of met een passende opleiding. Waarom dan niet Haagse werkzoekenden opleiden tot groenprofessional en hier echte banen realiseren? Een Win-winsituatie. We dienen daarom de motie Groene Banen in.

*Wonen en duurzaamheid*

De woningbouw trekt aan. De Haagse Stadspartij maakt zich echter grote zorgen over de snelheid waarmee door huurverhogingen het aantal *goedkope sociale huurwoningen* slinkt! Veel nieuwkomers en mensen met een minimum-inkomen zijn (dankzij het landelijke PvdA / VVD beleid!) door het passend toewijzen aangewezen op een huur onder de tweede aftoppingsgrens, terwijl nieuwbouw van sociale woningbouw alleen huren oplevert boven die grens. Daarom dienen we hierover twee *moties* in:

*Duurzaamheid: *Nieuwbouw is vanaf 2020 energieneutraal. De grote uitdaging
ligt bij de bestaande woningvoorraad. Probleem is dat duurzaamheidsmaatregelen het architectonisch karakter kunnen aantasten. Ook kunnen er vocht- en schimmelproblemen ontstaan door isolatie van deze woningen. De Haagse Stadspartij heeft hierover twee *moties*:

In stedelijke gebieden als Den Haag is de temperatuur vele graden hoger dan op het platteland. Met veel groen en bomen kan dit worden tegengegaan, maar de komende vijf jaar worden er veel volwassen bomen vervangen door jonge aanplant. Ook neemt daardoor de wateropvangcapaciteit af. Is het college bereid om te onderzoeken wat het effect is van het vervangen van bomen voor de temperatuur in de stad en voor die buffercapaciteit?

*Buitenruimte en groen*

De Haagse Stadspartij zou bij deze begroting graag meer *beeldbepalende bomen* willen aanwijzen tot Groene Parel. Ook populieren zouden moeten profiteren van het intensieve beheer uit het Groene Parels programma. Daarom dienen we een *motie* in waarvan het dictum luidt

Onderwijs
Volgend jaar gaan we de Haagse Educatieve Agenda bespreken. De Haagse Stadspartij zal in ieder geval inzetten op het verbeteren van gelijke kansen én het tegengaan van de segregatie in de stad. Niet de bovenschoolse besturen, maar leerlingen en leraren verdienen een centrale plek in de discussies die leiden tot deze agenda.

Jeugdzorg
De wachtlijsten bij veilig thuis moeten nu echt aangepakt worden. Jongeren in nood moeten geholpen worden. We dienen dan ook een motie in om een taskforce op te zetten die de wachtlijsten moet terugdringen.
Statushouders
We zijn blij met hoe het nu gaat met de opvang van statushouders, zorgvuldig naar alle partijen toe, zowel statushouders als buurtbewoners. We zijn erg verheugd dat in deze begroting geld is geregeld voor huisvesting, maar ook voor integratie van deze mensen. Momenteel lijkt het er op dat er veel minder vluchtelingen naar Nederland komen, maar dat is afwachten. Veel mensen zitten vast in Griekenland in mensonterende kampen. En nog steeds verdrinken er mensen op weg naar een beter leven in Europa en nog steeds is het levensgevaarlijk in delen van Irak en Syrie. Om van de vele andere delen vd wereld maar te zwijgen waar mensen op de vlucht zijn of in erbarmelijke situaties leven.

Emancipatie:
Voor de Haagse Stadspartij is het belangrijk dat we stevig blijven inzetten op het bestrijden van discriminatie en racisme. Het gaat hier om een groot probleem waarvan de oplossing nog lang niet in zicht is. We zullen in deze stad waarvan meer dan de helft niet-Nederlandse roots heeft nog grote stappen moeten zetten en met onorthodoxe oplossingen moeten komen. Wethouder Baldewsingh heeft deze week nog goede dingen voorgesteld bijv. anoniem solliciteren. En ook als het gaat om de Intocht van Sinterklaas is het mooi dat het college niet doof is voor de maatschappelijke roep om verandering.
Armoede
Steeds meer Hagenaars hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De vaste lasten zoals woon- en zorgkosten zijn de afgelopen enorm gestegen. Kijkend naar de andere grote steden mogen we best trots zijn op het Haagse armoedebeleid- waarmee we ook in 2017 weer stevig inzetten op het creëren van gelijke kansen voor kinderen uit minimagezinnen, het ondersteunen van kwetsbare Haagse ouderen en de collectieve zorgverzekering zonder eigen risico voor minima.
Ook is de Haagse Stadspartij heel erg blij met de afspraken die wethouder Baldewsingh, als eerste grote stad, met de vakbond heeft gemaakt in het kader van ‘werken zonder loon’. Of het direct gaat werken gaan we zien. We zullen kritisch volgen wat voor werkzaamheden bijstandsgerechtigden in het kader van hun re-integratie moeten verrichten. En ook hoe zinvol deze re-integratietrajecten eigenlijk zijn. Voor ons is het simpel: geen werk zonder loon en re-integratietrajecten moeten écht bijdragen aan de arbeidskansen van bijstandsgerechtigden. Graag hoor ik van de wethouder of hij dat kan beloven.

*Verkeer en Milieu*

*Fietsparkeren: *het aantal fietsparkeerplaatsen is verdubbeld in twee jaar
tijd van 16.000 naar 32.000. Dat is goed nieuws! Op een plek als de Grote Marktstraat is te zien dat we er nog lang niet zijn. Om fietsers te verleiden hun fietsen op de goede plek te stallen willen wij graag fietsrekken bij parkeervakken. We hebben hierover de volgende *motie*:
Verder zou ik het college willen vragen of de huidige kortparkeervakken in en rond de Grote Marktstraat nog worden uitgebreid?

*Luchtkwaliteit: Het weren van doorgaand verkeer uit woonwijken is volgens deskundigen de meest effectieve methode om de luchtkwaliteit te verbeteren. Onze fractie heeft daarover een initiatiefvoorstel ingediend. We hopen dat het college snel met een reactie komt op ons voorstel.
We zijn blij dat het college op de Hoefkade en Parallelweg straks de eerste
maatregelen gaat nemen. Maar ook aan de andere kant van de centrumring willen we graag het doorgaand verkeer gaan weren zoals op de Mauritskade, Javastraat, en de Laan Copes.
Wat de Haagse Stadspartij betreft gaan we eerst de mogelijkheden die we hebben om de parkeernorm naar beneden bij te stellen in kaart brengen. We ondersteunen de motie van D66 om dat te onderzoeken.

*Openbaar vervoer: *Bij een goed bereikbare en toekomstbestendige stad
hoort een aantrekkelijk en snel OV-netwerk. Naast snellere rijtijden van de trams zou het goed zijn om op korte termijn de E-lijn vanaf Centraalstation via de Internationale zone naar Scheveningen door te trekken. Ook willen we, met het oog op de groei van de stad een onderzoek naar het doortrekken van lijn 2 naar Monster en een railverbinding naar Kijkduin. Is de wethouder bereid om dat te onderzoeken?