Geen vergunningen strandhuisjes, eerst evaluatie!

De pilot strandhuisjes is het vijfde exploitatieseizoen ingegaan. Afgesproken is om deze pilot na vijf jaar te evalueren. Deze evaluatie moet nog plaatsvinden, maar inmiddels heeft een van de strandhuisjes-exploitanten voor het seizoen van 2021 een vergunning voor ontheffing op het bestemmingsplan aangevraagd.

De Haagse Stadspartij wil dat eerst een gedegen evaluatie plaatsvindt. In deze evaluatie zouden naar mening van Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij belanghebbenden zoals Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid Holland, omliggende wijkorganisaties, strandgebruikers en natuurverenigingen moeten worden betrokken. De Haagse Stadspartij wil middels schriftelijke vragen van het college weten wat precies de planning is van de evaluatie en wanneer deze in de gemeenteraad besproken wordt.

Joris Wijsmuller; “ Er zouden geen nieuwe vergunningen voor strandhuizen moeten worden afgegeven voordat de evaluatie en bespreking van de pilot is afgerond!”

Schriftelijke vragen: Evaluatie en vergunningsaanvraag strandhuizen
Indiener: Joris Wijsmuller

Datum: 22 april 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In 2020 is de Pilot strandhuisjes het vijfde exploitatieseizoen ingegaan. Afgesproken is om deze pilot na vijf jaar
te evalueren. Deze evaluatie moet nog plaatsvinden, maar inmiddels heeft een van de exploitanten voor het
seizoen van 2021 een vergunning voor ontheffing op bestemmingsplan aangevraagd.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stelt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij de
volgende vragen

1. Is het college bekend met de vergunningsaanvraag van 13 april jongstleden?

Ja, het college is bekend met deze vergunningsaanvraag.

2. In 2018 heeft de raad de motie ‘Gedegen evaluatie proefproject strandhuizen’ aangenomen. Hoe staat het met de evaluatie? Wat is nu precies de planning?

Het evaluatie-traject van de strandhuisjes bevindt zich in de afrondende fase. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het evaluatierapport. Dit rapport dient als vertrekpunt voor het besluit over het vervolg van de strandhuisjes. Dit besluit zullen wij rond de zomer nemen.

3. Op welke wijze worden belanghebbenden zoals Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid Holland, omliggende wijkorganisaties, strandgebruikers en natuurverenigingen bij de evaluatie betrokken?

Het college heeft bij de evaluatie de door u genoemde belanghebbenden betrokken.

4. Wanneer is voorzien in bespreking van de uitkomsten van de evaluatie door de gemeenteraad?

Zie beantwoording van vraag 2.

5. Is het college met mij van mening dat er geen nieuwe vergunningen voor strandhuizen kunnen worden afgegeven voordat de evaluatie en bespreking van de pilot is afgerond? Zo nee, waarom niet?

Het college zal een nieuwe vergunning pas verlenen nadat er een besluit is genomen over het vervolg.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris a.i.,        de wnd. burgemeester,
Ilma Merx                   Johan Remkes